Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ludwinie
15 marca 2019

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ludwinie 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /ustawa z dnia 26 października 1982r. (Dz.U.z 2002r. Nr 147 poz.1231 z późniejszymi zmianami) profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy, a podstawą jej działania jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalany corocznie przez radę gminy i finansowany ze środków własnych gmin.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ludwinie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie.

Znaczącą rolę w pomocy rodzinom z problemem alkoholowym pełni Gminna

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jest to organ podejmujący czynności zmierzające do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 

Obecny skład Komisji, powołanej przez Wójta Gminy Ludwinie Zarządzeniem Nr  12/11  z dnia  18.01.2011  r.

 

Na pierwszym posiedzeniu komisji wybrano przewodniczącego :

 1. Sławomir Kotowicz – przewodniczący komisji
 2. Alina Harmasz – sekretarz komisji
 3. Wanda Podczas – członek komisji
 4. Irena Winnicka – członek komisji
 5. Małgorzata Jaszcz – członek komisji
 6. Elżbieta Jabłońska – członek komisji

 

W skład komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności:

 • inicjuje zadania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zadania związane z profilaktyką i

rozwiązywaniem problemów alkoholowych),

 • podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w

zakładzie lecznictwa odwykowego,

 • opiniuje wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod

względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami w gminie,

 • może dokonywać kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

Leczenie osób uzależnionych jest dobrowolne, a przymus leczenia może być

nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw

o przymusowe leczenie są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.

Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U.z 2002r. Nr 147 poz.1231 z późn. zm.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

Do kogo kierować wniosek?

Wniosek kierujemy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ludwinie.

 

Gdzie i w jakiej formie składać wniosek?

Wniosek kierujemy w formie pisemnej pocztą na adres:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ludwinie 

                                      21-075 Ludwin

                                   Ludwin-Kolonia 24 

tel. (081) 75 70 337 wew. 22.

 oraz  na adres e-mail :  gkrpaludwin@gmail.com

 

Przesłanki złożenia wniosku:

Wniosek składamy wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu

powodują:

– rozkład życia rodzinnego

– demoralizację małoletnich,

– uchylają się od pracy,

– systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

 

Jakie informacje są potrzebne przy składaniu wniosku?

 

Wnioskodawca:

– imię i nazwisko

– adres zamieszkania

 

Dane osoby zgłoszonej do leczenia:

– imię i nazwisko

– adres zamieszkania

– data urodzenia

– adres zamieszkania

– uzasadnienie

 

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć dowolna osoba (członek rodziny, sąsiad, daleki krewny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od pracy albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny (art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

 

Jaki jest tryb postępowania?

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji zobowiązania do leczenia należy:

– przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu (wystąpienie przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),

– wezwanie na rozmowę osoby, której dotyczyło zgłoszenie i pouczenie jej o

konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 cytowanej ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu.

Jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania to podejmowane są następujące działania:

– skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

– przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz

z opinią wydaną przez biegłego (do dokumentacji należą m.in.: opinie

wydane przez biegłych, protokoły z rozmów z osobami zgłaszającymi do

komisji przypadek nadużywania alkoholu i osobą uzależnioną od alkoholu,

materiały z wywiadu środowiskowego /przeprowadzonego przez pracownika

socjalnego/, informacje od pedagoga szkolnego, policji, Policji),

– złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobyt osoby, której

postępowanie dotyczy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Komisji o przymusowe leczenie uczestnika.

Jeżeli w danej sprawie brak jest opinii biegłych, Sąd kieruje taką osobę na badanie.

Sąd ma uprawnienie do nakazania przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na rozprawę, jak również na badanie.

 

Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd.

Ten etap postępowania odbywa się już bez udziału członków Komisji. Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:

 • oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,
 • orzec obowiązek leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym)

zakładzie leczniczym (czyli poradni) lub w zakładzie zamkniętym

(stacjonarnym, czyli szpitalu).

Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne.            Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego przysługuje apelacja. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.

 

PLAN PRACY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  Alkoholowych W LUDWINIE NA ROK 2019

 

Lp.                            Zadania

Termin

realizacji

1. Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ludwin na rok 2019

cały rok

2. Spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie wyboru programów profilaktycznych adresowanych do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ludwin spośród programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

IV kwartał

3. Przygotowanie harmonogramu kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych dla Gminy Ludwin na rok 2019

Kwiecień

4. Spotkania z pedagogami szkolnymi lub innymi osobami odpowiedzialnymi w sprawie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci oraz problemów związanych z wczesną inicjacją alkoholową nieletnich

kwiecień

5. Objęcie pomocą finansową dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, poprzez:

-zorganizowanie i dofinansowanie wypoczynku

letniego min. kolonie letnie

Lipiec, sierpień

6. Kontynuacja kampanii ,, Postaw na rodzinę” na terenie Gminy Ludwin

cały rok

7. Udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ludwinie w szkoleniu najważniejszych zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz zmian w przepisach prawa

 1 x w roku

8. Zlecenie opracowania Diagnozy Problemów Społecznych dla Gminy Ludwin

 

Maj

9. Spotkania z przedstawicielami służb, instytucji i organizacji uczestniczących i realizujących programy rozwiązywania problemów alkoholowych, uzależnień

i przemocy w rodzinie –omówienie bieżącej sytuacji w w/w zakresie na terenie Gminy Ludwin

 

marzec, wrzesień

10. Pomoc w prowadzeniu i wdrażaniu w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży poprzez:

−organizowanie i dofinansowanie konkursów i zajęć profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania

alkoholizmowi, narkomanii i nikotynizmu,zgodnie z rekomendacjami PARPA

-organizowanie i dofinansowanie imprez, sportowych będących alternatywą dla środków psychoaktywnych.

rok szkolny

11. Współpraca z Przewodniczącym oraz komisjami merytorycznymi Rady Gminy w Ludwinie:

–udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ludwinie.

cały rok

12. Utrzymywanie ścisłej współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym poprzez wymianę doświadczeń i spostrzeżeń min. NK

cały rok

13. Kontrola rynku sprzedaży napojów alkoholowych

–opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrola placówek prowadzących sprzedaż w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

cały rok

14. Sporządzenie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za              I półrocze 2019.

Lipiec

15. Sporządzenie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018- roczne.

Marzec

16. Przeprowadzenie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 (prawne aspekty prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym).

Lipiec, sierpień

17. Współudział w organizacji Dnia Dziecka dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków w ramach Kampanii

Maj

18. Przygotowanie projektu preliminarza wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

na rok 2020.

Wrzesień,   15 październik

19. Przygotowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Październik

listopad

20. Przygotowanie planu pracy na rok 2020

Listopad,

grudzień

 

                   DANE   KONTATAKTOWE :

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ludwinie 

                                      21-075 Ludwin

                                   Ludwin-Kolonia 24 

 

tel. (081) 75 70 337 wew.22.

 oraz  na adres e-mail :  gkrpaludwin@gmail.com

 

Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ludwinie odbywają się w budynku :

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludwinie      

            Ludwin-Kolonia 24 

 

Harmonogram prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ludwinie na 2019r.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ludwinie podaje do wiadomości, że terminy i ilość posiedzeń GKRPA w 2019r. ustalane są w zależności od wpływu spraw i wniosków, niemniej jednak Komisja zbiera się średnio  2 x w miesiącu.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie spraw i dostarczanie stosownych dokumentów, które będą rozpatrywane na posiedzeniach Komisji.

Terminy odbytych  posiedzeń GKRPA w Ludwinie w dniach 2019r. :

– 21 styczeń

– 04 luty

– 14 luty

– 07 marzec

– 14 marzec

– 04 kwietnie

Następne posiedzenie GKRPA w Ludwinie planowane jest na dzień  29.04.2019

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
ludwin@lubelskie.pl

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!