Badania statystyczne w gospodarstwach rolnych
27 maja 2015

W miesiącach czerwcu i lipcu b.r., podobnie jak w latach poprzednich, Główny Urząd Statystyczny przeprowadzać będzie – w wylosowanych gospodarstwach rolnych w kraju – ankietowe badania rolne:
– Czerwcowe badanie rolnicze (R-CzBR),
– Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B),
– Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S) – II edycja.

Celem tych badań jest uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji od użytkowników
gospodarstw rolnych dotyczących m. in. użytkowania gruntów, pogłowia zwierząt
gospodarskich, powierzchni zasiewów poszczególnych upraw, cen zakupu i dzierżawy
użytków rolnych itp. Dzięki pozyskanym w ten sposób informacjom opracowane zostaną
analizy i zestawienia przedstawiające warunki prowadzenia działalności rolniczej
w województwie lubelskim, niezbędne do podejmowania właściwych decyzji zarówno przez
samych rolników, przedstawicieli władz lokalnych, jak i jednostki bezpośrednio
odpowiedzialne za kreowanie i realizację polityki rolnej.

plakat_badania_rolne.p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!