Rezerwat Brzeziczno
6 czerwca 2018

Rezerwat przyrody “Brzeziczno”.

Na terenie gminy Ludwin znajduje się tylko jeden rezerwat przyrody “Jezioro Brzeziczno”, utworzony w 1959 roku. Jest to rezerwat florystyczny, częściowy. W rezerwacie Brzeziczno występuje 15 zespołów roślinnych i 1 podzespół. Największą powierzchnię zajmuje torfowisko wysokie o charakterze leśnym. Drzewostan tworzą karłowate brzozy, sosny oraz krzewy wierzb. Spośród charakterystycznych roślin wysokotorfowiskowych duży udział mają: wełnianka pochwowata, modrzewica zwyczajna i kilka gatunków torfowców.

Torfowisko wysokie oddzielone jest od jeziora zbiorowiskami o charakterze torfowiska przejściowego. Przybrzeżną strefę o szerokości od kilku do kilkunastu metrów zajmuje zespół turzycy bagiennej. Poza turzycą bagienną zespół ten budują przygiełka biała i wełnianka wąskolistna. Mały płaty w strefie brzeżnej w miejscach silnie podtopionych zajmuje zespół turzycy nitkowatej. W niewielkich oczkach na splei oraz w zatoczkach jeziora występuje bardzo rzadko spotykany w Polsce zespół Scorpidio – Utricularietum minoris. Dominują w nim rośliny owadożerne – pływacze: średni, dobry, zwyczajny, rosiczka pośrednia oraz bardzo rzadka aldrowanda pęcherzykowata. Znaczną domieszkę stanowią mchy, w tym głównie torfowce.

Część południową torfowiska zajmują niskotorfowiskowe, szuwarowe i zaroślowe zbiorowiska. Otoczenie torfowiska stanowią różnego rodzaju bory oraz niewielki fragment grądu Tilio Carpinetum. Bogata jest flora roślin zarodnikowych. Stwierdzono występowanie 77 taksonów mszaków. Równie bogata jest flora porostów. Flora grzybów liczy 108 gatunków.