Oświata i szkolnictwo
19 czerwca 2018

Zgodnie z art. 40 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996)
„ Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy na terenie, której dziecko mieszka, są obowiązani informować go  o formie spełniania obowiązku  nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie”. Dlatego też proszę o dostarczenie dołączonego oświadczenia do Wydziału Oświaty Gminy Ludwin ( budynek przy aptece) do dnia 30.09.2018

Oświadczenie-o-uczęszczaniu-dziecka-do-szkoly