Druki i formularze
16 maja 2016

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZP-1 WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
ZP-2 WNIOSEK O WYDANIE WYPISU Z Miejscowego Planu Zagospodarowania
ZP-3 ZAŚWIADCZENIE o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji

ZP – 4 Wniosek o zaopiniowanie wstepnego projektu podzialu nieruchomosci
ZP-5-Wniosek o wydanie ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA z ustaleniami MPZP

ZP – 6 wniosek do aktu planowania przestrzennego

Podanie o wydanie decyzji zatwierdzającej PROJEKT PODZIAŁU DZIAŁKI

Wniosek o ustalenie NUMERU PORZĄDKOWEGO

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci WOD-KAN

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zgłoszenie zbiorików bezodpływowych i POŚ 2

PODATKI

DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1A – Załącznik do deklaracji DT-1

Podatki – osoby prawne:

DN-1 – Deklaracja na podatek od NIERUCHOMOŚCI
ZDN-1 – Załącznik do deklaracji DN-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 – Załącznik do deklaracji DN-1- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DR-1 – Deklaracja na podatek ROLNY
ZDR-1 – Załącznik do deklaracji DR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2 – Załącznik do deklaracji DR-1- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DL-1 – Deklaracja na podatek LEŚNY
ZDL-1 – Załącznik do deklaracji DL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2 – Załącznik do deklaracji DL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Podatki – osoby fizyczne:

IN-1 – Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 – Załącznik do informacji IN-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 – Załącznik do informacji IN-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 – Załącznik do informacji IN-1 – dane pozostałych podatników

IR-1 – Informacja o gruntach
ZIR-1 – Załącznik do informacji IR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2 – Załącznik do informacji IR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowani
ZIR-3 – Załącznik do informacji IR-1 – dane pozostałych podatników

IL-1 – Informacja o lasach
ZIL-1 – Załącznik do informacji IL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2 – Załącznik do informacji IL-1- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3 – Załącznik do informacji IL-1 – dane pozostałych podatników

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na usunięcie drzew

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Wniosek o zgłoszenie szkody łowieckiej – koło Szarak

Wniosek o zgłoszenie szkody łowieckiej – koło Knieja

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

wniosek o dofinansowanie do sterylizacji i kastracji zwierząt w 2024 r. 2

DROGI

Wniosek_o-zajęcie-pasa-drogowego

Wniosek o wydanie warunków na zdjazd lub umieszczenie infr.

INNE DRUKI I FORMULARZE

Zezwolenie na sprzedaż NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNY PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY LUDWIN NA LATA 2008-2032

Deklaracja CEEB lokale mieszkalne

Deklaracja CEEB lokale niemieszkalne (również domki letniskowe)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Gmina Ludwin

MPZP 15 – 2023 – Gmina Ludwin – XLVI-322-2023