Dofinansowanie do usuwania azbestu
19 marca 2012

Gmina Ludwin utrzymała wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na usuwanie azbestu w 2012 roku. Dotacja wyniesie około 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). A to oznacza, że projektem dofinansowania może zostać objętych około stu gospodarstw.
W roku ubiegłym i wcześniejszych Urząd Gminy w Ludwinie prowadził akcję informacyjną obejmującą warunki i sposoby usuwania wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe z eternitu). Kolejnym etapem było skierowanie wniosku o przyznanie dotacji na ten cel. Nasze podanie zostało rozpatrzone pozytywnie. Otrzymane wsparcie finansowe przyczyni się do upowszechnienia zachowań proekologicznych wszystkich mieszkańców z obszaru Gminy, także właścicieli działek letniskowych. Ponadto ograniczone zostanie występowanie dzikich wysypisk z odpadami azbestowymi.
Akcja usuwania azbestu objęta jest szerokim zasięgiem. Spowodowane jest to przede wszystkim jego chorobotwórczym wpływem. Działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Wielkość zagrożenia zdrowia zależy od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego informuje, że „szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest wskazują, iż województwo lubelskie zajmuje drugie miejsce w Polsce, po województwie mazowieckim, pod względem ilości wyrobów zawierających azbest w obiektach budowlanych (ok. 2 mln ton)”. Dlatego dla Gminy Ludwin usuwanie szkodliwych materiałów będzie w bieżącym roku jednym z istotniejszych zadań. – Bardzo poważnie podchodzimy do usuwania azbestu z gospodarstw w naszej Gminie – podkreśla Wójt Andrzej Marcin Chabros. – Oprócz dotacji z WFOŚiGW w Lublinie, wynoszącej blisko sto tysięcy złotych, pozyskaliśmy również około czterdziestu tysięcy złotych w ramach szwajcarsko-polskiego projektu pod nazwą „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego, wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. W przypadku tego drugiego programu zebraliśmy już wnioski od mieszkańców dotyczące refundacji kosztów usuwania azbestu. Teraz czekamy na zainteresowanych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu. Sądzę, że chętnych będzie bardzo dużo – dodaje Wójt.
Kwota dofinansowania obejmie sto procent udokumentowanych i zaakceptowanych przez Fundusz kosztów, czyli dotyczących demontażu, transportu i składowania materiałów budowlanych zawierających azbest. Fundusz może także uznać wydatki związane z parkowaniem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów na posesjach w przypadku, gdy zostały one uwzględnione w przeprowadzonej inwentaryzacji oraz w gminnym programie usuwania azbestu. Akceptowane będą również nakłady finansowe likwidacji opadów azbestowych powstałe w wyniku zjawisk meteorologicznych, huraganu czy opadów śniegu.
Wnioski od mieszkańców będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Ludwinie do 15 maja br. lub do wyczerpania środków. Uzyskanie dotacji uzależnione będzie od złożenia kompletu dokumentów. A wymagane są: pozwolenie na rozbiórkę budynku lub przebudowę dachu ze starostwa powiatowego, wraz z mapką ewidencyjną działki z oznaczeniem budynku i odpis księgi wieczystej.
Według zalecenia Funduszu zadanie usuwania azbestu należy zakończyć najpóźniej 31 października 2012 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!