Dostawa materiałów budowlanych finansowanych z funduszy sołectw : Dratów Kolonia, Grądy, Czarny Las, Uciekajka
8 października 2010

Numer ogłoszenia: 271685 – 2010; data zamieszczenia: 01.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
* Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych finansowanych z funduszy sołectw : Dratów Kolonia, Grądy, Czarny Las, Uciekajka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych finansowanych z funduszy sołectw : Dratów Kolonia, Grądy, Czarny Las, Uciekajka. Zad.I materiały na dach -fundusz sołecki Dratów Kolonia 1.gąsior z blachy stalowej ocynkowanej do blachy trapezowej typu T – 14m 2.blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50mm – 18 m 2 3.blachy stalowe ocynkowane-trapezowe typu T grub. 0,5 mm – 150 m2 powierzchnia rzeczywistego krycia 4. folia wiatroizolacyjna – 180 m2 5. wkręty samogwintujące do blach trapezowych typu T – 1206 szt. 6. uszczelki samoprzylepna do blachy typu T – 28m Zad. II materiały na dach -fundusz sołecki Grądy 1.gąsior z blachy stalowej ocynkowanej do blachy trapezowej typu T – 4m 2.blachy stalowe ocynkowane-trapezowe typu T grub. 0,5 mm – 10,5 m2 powierzchnia rzeczywistego krycia 3. wkręty samogwintujące do blach trapezowych typu T – 84 szt. Zad. III drzwi – fundusz sołecki Czarny Las 1. skrzydła drzwiowe wewnętrzne 90 płytowe fabrycznie wykończone z kpl klamek i zamków w kolorze jasny brąz 1 szt. 2. drzwi zewnętrznych z blachy stalowej tłoczonej, pokryte winylem w kolorze brązowym, o szerokości w świetle ościeżnicy 90 wraz z ościeżnicą oraz zestaw specjalnych kołków rozporowych z metalową tulejką rozprężną 10x152mm -1szt. 3. pianka montażowa 750ml – 2szt. Zad. IV ogrodzenie- fundusz sołecki Uciekajka 1. nakrycie cokołu betonowe dwuspadowe kolor brąz 31x31x25cm szt. 184 2. nakrycie słupka betonowe czterospadowe w kolorze brąz 45×45 cm szt.21 Zad. V cement – fundusz sołecki Grądy oraz fundusz sołecki Uciekajka 1 .cement Cen II/A 32,5-1,44 tony.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

* Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
* Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówień uzupełniających tożsamy z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
*

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówień uzupełniających tożsamy z przedmiotem zamówienia podstawowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www/ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51 pok nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: materiały na dach -fundusz sołecki Dratów Kolonia.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.gąsior z blachy stalowej ocynkowanej do blachy trapezowej typu T – 14m 2.blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50mm – 18 m 2 3.blachy stalowe ocynkowane-trapezowe typu T grub. 0,5 mm – 150 m2 powierzchnia rzeczywistego krycia 4. folia wiatroizolacyjna – 180 m2 5. wkręty samogwintujące do blach trapezowych typu T – 1206 szt. 6. uszczelki samoprzylepna do blachy typu T – 28m.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zad. II materiały na dach -fundusz sołecki Grądy.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.gąsior z blachy stalowej ocynkowanej do blachy trapezowej typu T – 4m 2.blachy stalowe ocynkowane-trapezowe typu T grub. 0,5 mm – 10,5 m2 powierzchnia rzeczywistego krycia 3. wkręty samogwintujące do blach trapezowych typu T – 84 szt..
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zad. III drzwi – fundusz sołecki Czarny Las.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. skrzydła drzwiowe wewnętrzne 90 płytowe fabrycznie wykończone z kpl klamek i zamków w kolorze jasny brąz 1 szt. 2. drzwi zewnętrznych z blachy stalowej tłoczonej, pokryte winylem w kolorze brązowym, o szerokości w świetle ościeżnicy 90 wraz z ościeżnicą oraz zestaw specjalnych kołków rozporowych z metalową tulejką rozprężną 10x152mm -1szt. 3. pianka montażowa 750ml – 2szt..
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zad. IV ogrodzenie- fundusz sołecki Uciekajka.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. nakrycie cokołu betonowe dwuspadowe kolor brąz 31x31x25cm szt. 184 2. nakrycie słupka betonowe czterospadowe w kolorze brąz 45×45 cm szt.21.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zad. V cement – fundusz sołecki Grądy oraz fundusz sołecki Uciekajka.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 .cement Cen II/A 32,5-1,44 tony.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

siwz 01-10-2010

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!