Dostawa materiałów do budowy budynku OSP w Uciekajce
7 kwietnia 2009

Ludwin: 07.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do budowy budynku OSP w Uciekajce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa niżej wymienionych materiałów budowlanych: Część 1 Materiały budowlane ogólne 1.Belit cały 59x24x24cm 816 szt. 2.Papa termozgrzewalna: a. wierzchniego krycia 81 m² b. podkładowego krycia 81 m² 3. Styropian FS 20 o grubości 4 cm 5,7 m³ 4.Folia izolacyjna grubość 0,3mm 140,0 m² 5.Nadproża typu L: o dł. 180cm 6 szt. 6.Pręty zbrojeniowe: -Ø 12mm żebrowane 263,2 kg -Ø 6mm gładki 44 kg 7. Rynny 125 : PCV- ciemny brąz – denka 2 szt. – sztucery 2 szt. – rury 9mb – uchwyty 18szt. 8.Rury spustowe PCV Ø 90 ciemny brąz – kolanka.-wypływy 2szt – rury 7,0 mb – uchwyty 4szt. 9.Blacha powlekana ciemny brąz 0,55 mm 10 m² 10.Wywietrzaki dachowe dł. 100 cm 2 szt. 11.Papa izolacyjna 100 m² 12.Belki stropowe Teriva II o dł. 420 cm 36 szt. 13.Pustaki stropowe Teriva II 37x24x30cm 490 szt. 14.Pustaki stropowe Teriva II- deklowane 70 szt. 15.Cement cem II 42,5R 4,02t 16.Wapno w płynie 20 litrów 17.Roztwór asfaltowy do izolacji 80 kg 18.Pręty kwadratowe metalowe 10x10mm 36 mb 19.Drut wiązałkowy miękki Ø 1,2 mm 5 kg Część 2 Materiały budowlane drewniane 1. Deski iglaste obrzynane klasy II grubości 25mm o długości 2m 60 m² 2. Stemple wys. 3,0 m 30 szt. Do dostarczonych materiałów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty/certyfikaty/ świadectwa jakościowe potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.05.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 3.1 jest niezgodną z ustawą 3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny 3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: A.1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę A. 2) Oświadczenie – wypełnione i podpisane przez wykonawcę B. W celu potwierdzenia: spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień; potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty 1) oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp- wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: C.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.VI. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: D.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy E. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów E.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. E.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51 pok. nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Materiały budowlane ogólne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Belit cały 59x24x24cm 816 szt. 2.Papa termozgrzewalna: a. wierzchniego krycia 81 m² b. podkładowego krycia 81 m² 3. Styropian FS 20 o grubości 4 cm 5,7 m³ 4.Folia izolacyjna grubość 0,3mm 140,0 m² 5.Nadproża typu L: o dł. 180cm 6 szt. 6.Pręty zbrojeniowe: -Ø 12mm żebrowane 263,2 kg -Ø 6mm gładki 44 kg 7. Rynny 125 : PCV- ciemny brąz – denka 2 szt. – sztucery 2 szt. – rury 9mb – uchwyty 18szt. 8.Rury spustowe PCV Ø 90 ciemny brąz – kolanka.-wypływy 2szt – rury 7,0 mb – uchwyty 4szt. 9.Blacha powlekana ciemny brąz 0,55 mm 10 m² 10.Wywietrzaki dachowe dł. 100 cm 2 szt. 11.Papa izolacyjna 100 m² 12.Belki stropowe Teriva II o dł. 420 cm 36 szt. 13.Pustaki stropowe Teriva II 37x24x30cm 490 szt. 14.Pustaki stropowe Teriva II- deklowane 70 szt. 15.Cement cem II 42,5R 4,02t 16.Wapno w płynie 20 litrów 17.Roztwór asfaltowy do izolacji 80 kg 18.Pręty kwadratowe metalowe 10x10mm 36 mb 19.Drut wiązałkowy miękki Ø 1,2 mm 5 kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 06.05.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Materiały budowlane drewniane.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Deski iglaste obrzynane klasy II grubości 25mm o długości 2m 60 m² 2. Stemple wys. 3,0 m 30 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 06.05.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

Z-ca Wójta

/-/Sławomir Czubacki

siwz, formularz oferty, oświadczenie 07-04-2009

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!