Dostawa materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin.
23 lipca 2010

Ludwin: data zamieszczenia: 09.07.2010 Numer ogłoszenia: 182643 – 2010;
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
* Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych materiałów do Dostawa materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin. oraz świadczenie usługi ciągnikiem kołowy ze skrapiarką do bitum Zadanie 1 – Emulsja Dostawa 23t drogowej emulsji asfaltowej k1 50procent szybkorozpadowej niemodyfikowanej rodzaju K1-50, spełniającej wymagania PN-B-24003 1997WT-EmA-99-I B D i M wraz z dostawą do miejscowości Ludwin. Dostawa w partiach 4000-5000kg, w terminach ustalonych przez Zamawiającego, uzależnionych od warunków atmosferycznych gwarantujących właściwą technologię prowadzonych robót Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV- 441113600-1 Bitum i asfalt Zadanie 2 – Ciągnik kołowy ze skrapiarką do bitum 500dm3 świadczenie usług ciągnik kołowy ze skrapiarką do bitum 500dm3 w trakcie prowadzenia robót naprawczo- konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Ludwin metodą sprysku i posypywania kruszywem oraz przejazdy technologiczne pomiędzy poszczególnymi odcinkami dróg. Przewidywana ilość emulsji asfaltowej K1-50% do wbudowania 23t. Wymagania dotyczące skrapiarki Wykonawca robót jest zobowiązany do użycia tylko takiej skrapiarki, która zapewni rozłożenie na jezdni przewidzianej ilości lepiszcza równomiernie, zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Skarpiarka powinna być wyposażona w wąż zakończony lancą uzbrojoną w dyszę rozpryskową oraz zawór odcinający obsługę węża zapewnia Zamawiający. Dla zapewnienia równomiernego rozłożenia przewidzianej ilości lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalające na sprawdzenie i regulowanie parametrów takich jak: – temperatury rozkładanego lepiszcza Rozkładana emulsja asfaltowa powinna posiadać następującą temperaturę emulsja K1-50 – od 40 do 50oC, ?ciśnienia lepiszcza w kolektorze, dla zachowania niezmiennej temperatury rozkładanego lepiszcza, skrapiarka powinna posiadać zbiornik izolowany termicznie(temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż +5oC.) oraz niezbędne urządzenie do podgrzania emulsji do wymaganej temperatury. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV- 43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany Zadnie 3 – Kruszywo .dostawa 230 t grysu kamiennego dolomitowego w przedziale frakcji 2-8mm wg PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych Przedmiotem zamówienia są następujące elementy składowe: – zakup, załadunek, transport dowolnym środkiem transportu i rozładunek na placu rozładunkowo-magazynowym zabezpieczonym przez Wykonawcę, – załadunek i transport samochodem samowyładowczym w partiach 10-12t kruszywa pozostawanie w stanie załadunku do dyspozycji przedstawiciela Gminy do 12 godz. od potwierdzonego terminu przyjazdu na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz przemieszczanie się po terenie Gminy wg ustalonego przez Zamawiającego harmonogramu w trakcie realizacji robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych i dojazdowych Kruszywo można przewozić w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami asortymentami i nadmiernym zawilgoceniem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego usług w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających stosowanie właściwej technologii przeprowadzanych robót naprawczo-konserwacyjnych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

* Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
* Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówień uzupełniających tożsamy z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6, 43.30.00.00-6, 44.11.36.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
*

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 – Emulsja.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 23t drogowej emulsji asfaltowej k1 50procent szybkorozpadowej niemodyfikowanej rodzaju K1-50, spełniającej wymagania PN-B-24003 1997WT-EmA-99-I B D i M wraz z dostawą do miejscowości Ludwin. Dostawa w partiach 4000-5000kg, w terminach ustalonych przez Zamawiającego, uzależnionych od warunków atmosferycznych gwarantujących właściwą technologię prowadzonych robót.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-1.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ciągnik kołowy ze skrapiarką do bitum 500dm3.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usług ciągnik kołowy ze skrapiarką do bitum 500dm3 w trakcie prowadzenia robót naprawczo- konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Ludwin metodą sprysku i posypywania kruszywem oraz przejazdy technologiczne pomiędzy poszczególnymi odcinkami dróg. Przewidywana ilość emulsji asfaltowej K1-50% do wbudowania 23t. Wymagania dotyczące skrapiarki Wykonawca robót jest zobowiązany do użycia tylko takiej skrapiarki, która zapewni rozłożenie na jezdni przewidzianej ilości lepiszcza równomiernie, zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Skarpiarka powinna być wyposażona w wąż zakończony lancą uzbrojoną w dyszę rozpryskową oraz zawór odcinający obsługę węża zapewnia Zamawiający. Dla zapewnienia równomiernego rozłożenia przewidzianej ilości lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalające na sprawdzenie i regulowanie parametrów takich jak: – temperatury rozkładanego lepiszcza Rozkładana emulsja asfaltowa powinna posiadać następującą temperaturę emulsja K1-50 – od 40 do 50oC, ?ciśnienia lepiszcza w kolektorze, dla zachowania niezmiennej temperatury rozkładanego lepiszcza, skrapiarka powinna posiadać zbiornik izolowany termicznie(temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż +5oC.) oraz niezbędne urządzenie do podgrzania emulsji do wymaganej temperatury..
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.30.00.00-6.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadnie 3 – Kruszywo.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa 230 t grysu kamiennego dolomitowego w przedziale frakcji 2-8mm wg PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych Przedmiotem zamówienia są następujące elementy składowe: – zakup, załadunek, transport dowolnym środkiem transportu i rozładunek na placu rozładunkowo-magazynowym zabezpieczonym przez Wykonawcę, – załadunek i transport samochodem samowyładowczym w partiach 10-12t kruszywa pozostawanie w stanie załadunku do dyspozycji przedstawiciela Gminy do 12 godz. od potwierdzonego terminu przyjazdu na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz przemieszczanie się po terenie Gminy wg ustalonego przez Zamawiającego harmonogramu w trakcie realizacji robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych i dojazdowych Kruszywo można przewozić w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami asortymentami i nadmiernym zawilgoceniem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego usług w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających stosowanie właściwej technologii przeprowadzanych robót naprawczo-konserwacyjnych.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pełniący Funkcję Wójta

/-/ Sławomir Czubacki

SIWZ 09-07-2010

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!