Dostawa materiałów na remont strażnicy OSP w Ludwinie
29 września 2010

Numer ogłoszenia: 267209 – 2010; data zamieszczenia: 29.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
* Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony dostawa materiałów na remont strażnicy OSP w Ludwinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa niżej wymienionych materiałów na remont strażnicy OSP w Ludwinie. Zad.I bloczki, cement i inne materiały budowlane 1. bloczki z betonu komórkowego klasa gęstości 650 o wymiarze 120x240x590- 500 szt. 2. bloczki z betonu komórkowego klasa gęstości 650 o wymiarze 240x 240×590-530 szt. 3. płyta styropianowa EPS 100 ( podłoga) grubość 5 cm – 4m3 4. siatka Rabitza 10x10mm fi 1,0 mm 90m2 5. cement Cen II/A 32,5-1,44 tony Zad.II drewno 1. kontrłaty iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasycone kl. II- 25mmx50mmx1400mm-95 szt. 2. deski iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasycone gr. 25mm, kl. II- 4.0mx0,10m- 4 szt.: 4,0mx0,16m-6 szt. 3. krawędziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl. II 14x14cm, murłaty- dł. 4,0mb- 4 szt. 4. krawędziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl. II krokwie 7x14cm, dł.7.5 mb-16 szt. 5. łaty iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasycone, kl. II, 40mmx60mmx4000mm- 70 szt. 6. drut żebrowany, stalowy do zbrojenia betonu fi 10mm- 145mb 7. drut gładki do zbrojenia betonu fi4- 50 kg 8. drut wiązałkowy miękki fi 0,8 mm- 5 kg Zad. III piasek 1. piasek do betonu- 20 ton 2. piasek do zaprawy 20 ton 3. pospółka do betonu 20 ton.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

* Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
* Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówień uzupełniających tożsamy z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
*

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51 pok. nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: bloczki, cement i inne materiały budowlane.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. bloczki z betonu komórkowego klasa gęstości 650 o wymiarze 120x240x590- 500 szt. 2. bloczki z betonu komórkowego klasa gęstości 650 o wymiarze 240x 240×590-530 szt. 3. płyta styropianowa EPS 100 ( podłoga) grubość 5 cm – 4m3 4. siatka Rabitza 10x10mm fi 1,0 mm 90m2 5. cement Cen II/A 32,5-1,44 tony.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: drewno.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. kontrłaty iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasycone kl. II- 25mmx50mmx1400mm-95 szt. 2. deski iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasycone gr. 25mm, kl. II- 4.0mx0,10m- 4 szt.: 4,0mx0,16m-6 szt. 3. krawędziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl. II 14x14cm, murłaty- dł. 4,0mb- 4 szt. 4. krawędziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl. II krokwie 7x14cm, dł.7.5 mb-16 szt. 5. łaty iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasycone, kl. II, 40mmx60mmx4000mm- 70 szt. 6. drut żebrowany, stalowy do zbrojenia betonu fi 10mm- 145mb 7. drut gładki do zbrojenia betonu fi4- 50 kg 8. drut wiązałkowy miękki fi 0,8 mm- 5 kg.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: piasek.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. piasek do betonu- 20 ton 2. piasek do zaprawy 20 ton 3. pospółka do betonu 20 ton.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pełniący Funkcję Wójta

/-/ Sławomir Czubacki

SIWZ 29-09-10

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!