Dostawa z montażem bram garażowych oraz dostawa materiałów na ogrodzenie
26 lipca 2010

Ludwin: data zamieszczenia: 26.07.2010
Numer ogłoszenia: 198831 – 2010;
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
* Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa z montażem bram garażowych oraz dostawa materiałów na ogrodzenie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa z montażem bram garażowych oraz dostawa materiałów na ogrodzenie. Zadanie 1 dostawa i montaż w budynku OSP Uciekajka – bramy garażowe dwuskrzydłowe 1. 3,5×3,3m – 1szt 2. 3,0×3,1m(wersja z drzwiami osobowymi) – 1szt Wymagania : -ościeżnica profil zamknięty 80x60x3mm skrzydła profil zamknięty 60x30x2,5mm wykonane z kształtowników stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie -poszycie bram blacha trapezowa stalowa ocynkowana z powlekana (układ pionowy) -bramy ręcznie otwierane na zewnątrz, -drzwi w bramie o wysokości światła przejścia 1940mm szerokość światła przejścia 860mm – jedno skrzydlo blokowane od wewnątrz zasuwą góra – dół (w wersji z dodatkowymi drzwiami osobowymi, obydwa skrzydła blokowane od wewnątrz zasuwą góra – dół ) – Okucia i zamki skrzydło czynne – na zewnątrz i wewnątrz montowana jest klamka z tworzywa sztucznego, jednostronna wkładka patentowa z dostępem z zewnątrz (trzy klucze), od wewnątrz zamek obsługiwany za pomocą zasuwki (zamek dwupunktowo blokujący skrzydło) – zabezpieczenia ogranicznik otwarcia skrzydła – ogranicza niekontrolowany ruch skrzydła w kierunku otwarcia, stopka – ograniczająca niekontrolowany ruch skrzydła w kierunku zamknięcia, ogranicznik zawiasów – zabezpieczający przed spadnięciem skrzydła. Zadanie 2 Dostawa materiałów na ogrodzenie działki OSP Uciekajka – Fundusz Sołecki Uciekajka 1.Płaskownik 30x6x120mm – 160szt 2.Zawias do wmurowania Ø35+k – 6szt 3.Cement – 2,8 t Miejsce wykonania zamówienia : Uciekajka , gmina Ludwin Do dostarczonych materiałów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty/certyfikaty/ świadectwa jakościowe potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

* Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
* Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówień uzupełniających tożsamy z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.22.13.00-8, 34.92.82.30-0, 44.11.10.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
*

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie 21-07 Ludwin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie 21-07 Ludwin pok. nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa i montaż w budynku OSP Uciekajka – bramy garażowe dwuskrzydłowe.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1 dostawa i montaż w budynku OSP Uciekajka – bramy garażowe dwuskrzydłowe 1. 3,5×3,3m – 1szt 2. 3,0×3,1m(wersja z drzwiami osobowymi) – 1szt Wymagania : -ościeżnica profil zamknięty 80x60x3mm skrzydła profil zamknięty 60x30x2,5mm wykonane z kształtowników stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie -poszycie bram blacha trapezowa stalowa ocynkowana z powlekana (układ pionowy) -bramy ręcznie otwierane na zewnątrz, -drzwi w bramie o wysokości światła przejścia 1940mm szerokość światła przejścia 860mm – jedno skrzydlo blokowane od wewnątrz zasuwą góra – dół (w wersji z dodatkowymi drzwiami osobowymi, obydwa skrzydła blokowane od wewnątrz zasuwą góra – dół ) – Okucia i zamki skrzydło czynne – na zewnątrz i wewnątrz montowana jest klamka z tworzywa sztucznego, jednostronna wkładka patentowa z dostępem z zewnątrz (trzy klucze), od wewnątrz zamek obsługiwany za pomocą zasuwki (zamek dwupunktowo blokujący skrzydło) – zabezpieczenia ogranicznik otwarcia skrzydła – ogranicza niekontrolowany ruch skrzydła w kierunku otwarcia, stopka – ograniczająca niekontrolowany ruch skrzydła w kierunku zamknięcia, ogranicznik zawiasów – zabezpieczający przed spadnięciem skrzydła..
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.22.13.00-8.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa materiałów na ogrodzenie działki OSP Uciekajka – Fundusz Sołecki Uciekajka.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Płaskownik 30x6x120mm – 160szt 2.Zawias do wmurowania Ø35+k – 6szt 3.Cement – 2,8 t.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.82.30-0, 44.11.10.00-1.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pełniący Funkcję Wójta

/-/ Sławomir Czubacki

siwz 26-07-2010

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!