Dowóz dzieci niepełnosprawnych
22 listopada 2022

I. Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.,) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38. (ustawa Prawo oświatowe).

 

II. Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest:

1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust.17, a także dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym kończą:
a. 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 
b. 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

Dowóz może być realizowany w 2 formach:

1. Dowóz zbiorowy

To zbiorowy, bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do najbliższej placówki oświatowej w dni nauki szkolnej i przez 10 miesięcy w roku szkolnym w przypadku dzieci chodzących do przedszkola oraz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. Gdy dziecko realizuje obowiązek wychowania przedszkolnego lub chodzi do szkoły ta forma transportu dotyczy tylko dowozu do najbliższej placówki. Pojęcie „najbliższa placówka” rozumiane jest jako ta geograficznie najbliższa placówka, która spełnia wymogi zawarte w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego dla każdego dziecka indywidualnie. –

2. Dowóz indywidualny

Rodzice mogą indywidualnie dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy  zawartej pomiędzy rodzicem a Gminą Ludwin. Umowa zawierana jest na rok szkolny. Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzic/opiekun prawny był właścicielem samochodu.

 

III. Zwrot kosztów

Ustawa Prawo oświatowe –  Art. 39a.1.

1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

KOSZT = (a − b)cd/100

gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i  z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

 

3. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy,  w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

4. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami.

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

6. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust. 2.

 

Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dowozu zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych), należy złożyć w Urzędzie Gminy w Ludwinie właściwy wniosek wraz  z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu ( dotyczy wniosku o zwrot kosztów dowozu). Formularze wniosków dostępne są w wersji papierowej   w siedzibie Urzędu Gminy Ludwin w referacie oświaty). 

Zwrot kosztów przejazdu uprawnionym uczniom odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem Gminy Ludwin i rodzicem (prawnym opiekunem ucznia), jeżeli dowożenie opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.
 

VIII. Termin odpowiedzi:

W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich dokumentów.

 

IX. Tryb odwoławczy:

Zgodny z zapisami ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

X. Jednostka odpowiedzialna:

Referat Oświaty Urzędu Gminy Ludwin

Tel. 81-75-70-903

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!