Głosowanie przez pełnomocnika
11 marca 2024

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

  • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;
  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Pełnomocnikiem może być: osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnikiem nie może być: osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, a także mąż zaufania, obserwator społeczny, jak również osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

SPOSÓB UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA

Wyborca chcący ustanowić pełnomocnika powinien złożyć wniosek do Wójta Gminy Ludwin najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa nie będzie miał w dniu głosowania ukończonych 60 lat;
  • pisemną zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa osoby mającej zostać pełnomocnikiem

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Ludwin, Ludwin 51, pokój Nr 7.

Wzory formularzy stanowią załączniki do niniejszej informacji.

COFNIĘCIE PEŁNOMOCNICTWA

Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie, najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2024 r., stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy Ludwin lub poprzez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa, może zagłosować osobiście pod warunkiem, że nie uczynił tego uprzednio jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśniecie pełnomocnictwa.zgoda-na-przyjecie-pelnomocnictwa-do-glosowaniawniosek-o-sporzadzenie-aktu-pelnomocnictwa-do-glosowania

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!