„Indywidualizacja nauczania KL I-III”
30 sierpnia 2011

Gmina Ludwin od 1 lipca b.r rozpoczęła realizację projektu „Indywidualizacja nauczania KL I-III” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany jest w czterech szkołach podstawowych, dla których gmina jest organem prowadzącym tj: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Piasecznie, Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Zezulinie, Szkoła Podstawowa w Dratowie, Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa im. Zgrupowania Partyzanckiego „Jeszcze
Polska nie zginęła” w Ludwinie. Prowadzone w ramach projektu zajęcia edukacyjne rozwijające zdolności artystyczne, matematyczno przyrodnicze oraz korygujące wady postawy, wady wymowy, problemy z czytaniem i pisaniem skierowane są do uczniów klas I-III.
Na realizację projektu pozyskano kwotę : 120 000,00 zł. Projekt będzie realizowany do końca 30.05.2012 r.