Informacja Biura Powiatowego ARiMR w Łęcznej w sprawie wniosków o dopłaty bezpośrednie na Kampanię 2010.
6 kwietnia 2010

Od 15 marca br. można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2010 r.
W tym roku rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich, wypełniając jeden formularz wniosku mogą jednocześnie zwrócić się o pomoc finansową z tytułu dopłat obszarowych, wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności na realizację przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawę dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013), a także o dopłaty uzupełniające. Wprowadzenie jednego formularza wniosku dla w sumie 10 różnych rodzajów płatności jest ułatwieniem dla rolników, którzy nie muszą teraz wielokrotnie podawać tych samych danych i występować do Agencji z osobnymi wnioskami o przyznanie różnych dopłat. Do ponad 1,3 mln rolników, którzy ubiegali się o płatności obszarowe w ubiegłym roku, ARiMR wysłała już pocztą tzw. wnioski „spersonalizowane”, które są w dużej części wypełnione przez pracowników Agencji, którzy skorzystali z informacji znajdujących się we wnioskach o dopłaty złożonych w ubiegłym roku. Osoby, które nie składały wniosków w ubiegłym roku bo np. przejęły lub kupiły niedawno gospodarstwo i Agencja nie ma ich danych powinny zwrócić się o formularz wniosku do „swojego” biura powiatowego. Formularz taki jest też dostępny na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. Wypełniony wniosek wraz z „materiałem” graficznym należy złożyć we „właściwym” biurze powiatowym ARiMR albo przesłać pocztą pomiędzy 15 marca a 17 maja 2010 r. Przepisy dopuszczają złożenie wniosku po tym terminie, ale nie później niż do 11 czerwca 2010 r. i niestety w takim wypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia należna rolnikowi kwota płatności będzie obniżana o 1%. Przed złożeniem wniosku rolnicy proszeni są o sprawdzenie poprawności wszystkich zawartych w nim informacji.
ARiMR zwraca się do rolników, aby przy wypełnianiu wniosków postępowali zgodnie z instrukcją, którą dostali wraz z otrzymanym do wypełnienia wnioskiem. W tym roku jest to szczególnie ważne bo wnioski umożliwiają staranie się „w ramach” jednego formularza aż o 10 płatności a ponadto pojawiły się nowe dopłaty specjalne oraz nastąpiły zmiany w krajowych uzupełniających płatnościach obszarowych. W pierwszym przypadku nowością jest to, że rolnicy z całego kraju mogą się ubiegać o płatność do roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, a w kilku województwach o płatność do krów i owiec oraz o dopłaty obszarowe do prowadzenia upraw zagajników drzew o krótkiej rotacji, takich jak: brzoza, topola czy wierzba. Rolnicy, którzy chcą skorzystać z takich dopłat muszą we wnioskach zadeklarować tak wykorzystywane grunty, jako odrębne działki rolne. Jeśli chodzi o krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO) to będą one po raz pierwszy przysługiwały także do powierzchni, na których nie jest prowadzona żadna uprawa, jeżeli na gruntach tych:
– rolnik dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby poprzez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej (zielony nawóz);
– roślinność ta została przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zastosowania innego zabiegu mechanicznego, w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności uzupełniającej;
– nie jest prowadzona uprawa przez okres nie dłuższy niż jeden rok.
W tym roku na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie następujących rodzajów płatności:
1. jednolitą płatność obszarową (JPO),
2. uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:
• płatności do powierzchni grupy upraw podstawowych,
• płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęcej),
• płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu, niezwiązanej z produkcją,
3. specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych,
4. oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów),
5. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich (OM),
6. płatność cukrową,
7. płatność do krów i owiec (wsparcie specjalne),
8. płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW na lata 2004-2006),
9. płatności rolnośrodowiskowe (PROW na lata 2007-2013),
10. pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Informacje uzupełniające:
Rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych, którzy do 2009 roku składali cały dodatkowy wniosek o przyznanie takiej pomocy, od tego roku wystarczy, że uzupełnią na wspólnym formularzu jedynie dodatkowe kolumny w zakresie deklarowanych działek do przyznania takich płatności. Dane szczegółowe dotyczące deklarowanych pakietów do płatności rolnośrodowiskowych będą podawane w załączniku do wniosku. Ponadto na jednym załączniku graficznym będzie wyrysowane położenia działek rolnych, deklarowanych zarówno do płatności bezpośrednich, ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych. Tak więc, nie będzie już trzeba zwracać się do biur powiatowych o dodatkowe załączniki graficzne. Są to uproszczenia, na które rolnicy czekali.
Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych przysługuje do powierzchni takich upraw w plonie głównym, położonych na działkach rolnych, do których została przyznana jednolita płatność obszarowa. Na takie wsparcie w roku 2010 przeznaczona zostanie kwota 10,8 mln euro. Przy założeniu, że do płatności tych zostanie zakwalifikowana powierzchnia ok. 180 tys. ha, stawka płatności do hektara tych upraw wyniesie ok. 60 euro.
Rośliny motylkowate drobnonasienne i strączkowe, do powierzchni których rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie specjalne to: koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, koniczyny zwyczajna, esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa, bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka, seradela uprawna, wyka siewna. Ta płatność nie przysługuje do tych działek, które w roku 2010 są zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW na lata 2004-2006) w zakresie pakietu rolnictwo zrównoważone albo pakietu rolnictwo ekologiczne albo są zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW na lata 2007-2013) w zakresie pakietu zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, pakietu rolnictwo zrównoważone lub pakietu rolnictwo ekologiczne.
O płatność do krów mogą się ubiegać rolnicy z pięciu województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Rolnicy z tych regionów muszą złożyć wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej i posiadać na dzień 31 maja 2010 r. nie więcej niż 10 krów w wieku co najmniej 36 miesięcy. Płatności będą przyznawane tylko do zwierząt, które są zarejestrowane w siedzibie stada położonej na terenie tych województw. Podkreślić należy, że wszystkie te zwierzęta muszą być odpowiednio oznakowane i zgłoszone do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, który prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na realizację tej płatność w roku 2010 zostanie przeznaczona kwota 28,5 mln euro. Przy założeniu, że do takiego wsparcia kwalifikować się będzie ok. 200 tys. krów, stawka płatności do jednej sztuki wyniesie ok. 142,5 euro.
Z kolei o płatność do owiec można się ubiegać w pięciu województwach południowej Polski: podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim. Rolnik występujący o takie wsparcie, poza złożeniem wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, musi posiadać na dzień 31 maja 2010 r. co najmniej 10 samic z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy, zarejestrowanych w siedzibach stad położonych na terenie tych województw. Zwierzęta te muszą być zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich prowadzonego przez ARiMR (system IRZ) i odpowiednio oznakowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W roku 2010 na takie wsparcie zostanie przeznaczona kwota 1,5 mln euro. Przy założeniu, że do tych płatności kwalifikować się będzie ok. 50 tys. owiec, stawka płatności do jednej sztuki wyniesie ok. 30 euro.
Natomiast na skutek uchylenia unijnych przepisów, od 2010 roku nie będą przyznawane płatności do upraw roślin energetycznych, a w związku ze zniesieniem tych dopłat nie będzie też przyznawana pomoc do rzepaku (była to pomoc de minimis). Także zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, od 2010 r. nie będą przyznawane także krajowe płatności uzupełniające do powierzchni uprawy chmielu w danym roku związanej z produkcją. Pozostaną jedynie tzw. historyczne dopłaty do powierzchni upraw chmielu.
ARiMR przypomina rolnikom otrzymującym jakiekolwiek dopłaty powierzchniowe, np. płatności bezpośrednie, ONW, rolnośrodowiskowe czy pomoc na zalesione grunty rolne lub grunty inne niż rolne, że są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać przez cały rok zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrej kultury rolnej. Agencja zwraca również uwagę, że od 1 stycznia 2010 roku obowiązują dodatkowe normy i wymagania, które nakładają na rolników obowiązek posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń wodnoprawnych oraz zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu.
Departament Komunikacji Społecznej

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!