Informacja dla hodowców trzody chlewnej z dnia 21.11.2017
21 listopada 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej informuje , że od dnia 21.11.2017 obowiązuje Decyzja (UE) 2017/2166 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów ujęte zostały w części I załącznika ww. decyzji jako należące do obszaru ochronnego.

Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze ochronnym to:

Nakazy: 
l. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami oraz zwierzętami domowymi, (psy, koty).
2. Utrzymywanie świń w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie (oddzielne wejście, brak bezpośredniego przejścia do pomieszczeń gdzie utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy).
3. Sporządzenie spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki,
tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące uaktualnianie tego spisu.
4. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
5. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed.:

a. wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia długość nie mniejsza niż 1 metr;
b. wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdu długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do gospodarstwa;
c. stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka
dezynfekcyjnego (systematyczne polewanie mat środkiem dezynfekcyjnym);
6. Wykonywanie obsługi świń wyłącznie przez osoby, które wykonują tę czynność w danym gospodarstwie.
7. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności środków higieny, w tym mycie i odkażanie rąk oraz czyszczenie i odkażanie obuwia. Używanie przez te osoby odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.
8. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do
obsługi świń.
9. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru, wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. Oczyszczanie i odkażanie, w razie potrzeby dezynfekcja własnych środków transportu używanych do przewozu, świń.
10. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie, oraz podejrzenia wystąpienia ASF w gospodarstwie ( bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza weterynarii, wójta, burmistrza).
11. Zgłaszanie do ARiMR każdego zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (urodzenie, kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) w ciągu 24 godzin od zaistnienia tego zdarzenia.


Zakazuje się:

1. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.
2. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz tych dzików.
3. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącą z obszaru objętego
ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że zostały poddane obróbce w celu
unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików
co najmniej 30 dni.
4. Wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że słomę tę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni.
5. Prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa, na użytek własny innych niż utrzymane w tym gospodarstwie.

UWAGA!!! Ubój świń na użytek własny jest dopuszczony jeżeli świnia przebywała w gospodarstwie minimum 30 dni. Ubój należy, zgłosić do PLW na 24 godziny przed planowanym ubojem. Świnie podlegają badaniu przedubojowemu, a mięso badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!