Informacja dotycząca kąpielisk
1 kwietnia 2014

Mając w perspektywie rozpoczęcie sezonu kąpielowego w 2014 roku Wójt Gminy Ludwin pragnie przypomnieć kwestie dotyczące organizacji kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli w świetle aktów prawnych.

Kontroli jakości wody podlegać będą wyłącznie miejsca wykorzystywane do kąpieli oraz kąpieliska posiadające organizatora. O tym czy miejsce wykorzystywane do kąpieli będzie kąpieliskiem decyduje rada gminy. Zgodnie z art. 34a i 34b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) organizator kąpieliska jest obowiązany do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazać Wójtowi wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie gminy fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko.
Zgodnie z przyjętymi regulacjami rada gminy określi corocznie do dnia 31 maja,
w drodze uchwały, wykaz kąpielisk na terenie gminy. Powyższy projekt uchwały winien być przekazany najpóźniej do dnia 15 kwietnia do zaopiniowania właściwemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.
Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli zgodnie za art. 34d w/w ustawy ma obowiązek:
– wykonania badań jakości wody, nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia jego funkcjonowania oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie dla kąpiących się tam osób;
– oznakować miejsce wykorzystywane do kąpieli zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. Nr 91 poz. 527);
– niezwłocznie przekazywać właściwemu terenowo PPIS wyniki badań oraz informacje
o wystąpieniu zmian, które mogą wpływać na pogorszenie jakości wody.

Wójt Gminy
Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!