Informacja dotycząca realizacji projektu systemowego pt. „Persona reaktywacja”
17 grudnia 2013

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie z dniem 31 grudnia 2013 r. zakończy szósty rok realizacji projektu systemowego pt. „Persona reaktywacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu w 2013 r. wynosiła ogółem 67 576,00 zł, w tym wkład własny Gminy Ludwin w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych dla Beneficjentów stanowił 7 095,48 zł.
Celem głównym projektu była aktywizacja społeczno- zawodowa, edukacyjna
i zdrowotna 7 mieszkańców gminy Ludwin do końca 2013 r.
Celami szczegółowymi było: wzrost kompetencji i umiejętności społecznych u 7 Beneficjentów Ostatecznych gminy Ludwin do końca 2013 r., uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych dostosowanych do rynku pracy przez 7 BO gminy Ludwin do końca 2013 r., zwiększenie motywacji do działania i wzrost aktywności 7 BO gminy Ludwin do końca 2013 r.
W ramach projektu wsparciem zostało objętych 7 mieszkańców gminy Ludwin,
w tym 6 kobiet i 1 mężczyzna, korzystających ze świadczeń OPS (były to głównie osoby nieaktywne zawodowo). Wśród w/w osób 2 Beneficjentów powróciło do projektu po jego zakończeniu w ubiegłym roku (wsparcie zaplanowane dla tych osób, m. in. 1 staż, nie jest tożsame z rokiem ubiegłym). Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w projekcie było zamieszkiwanie na terenie gminy Ludwin.
Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli zajęcia grupowe pt. „Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych wraz z doradztwem zawodowym”. Ponadto uczestnicy ukończyli następujące szkolenia:
– „Elektryk”- 1 osoba,
– „Kasa fiskalna z obsługą komputera”- 1 osoba,
– „Kurs fryzjerski”- 1 osoba,
– „Profesjonalna obsługa komputera”- 1 osoba,
– „Kelner- barman”- 2 osoby.
Jedna uczestniczka odbyła trzymiesięczny staż w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ludwinie.
Uczestnicy projektu, oprócz w/w wsparcia otrzymali zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludwinie wspierali grupę osób biorących udział w projekcie oraz motywowali ją do podejmowania działań w celu poprawy swojej sytuacji na rynku pracy.

Koordynator projektu
Wanda Podczas

informacja

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!