Informacja na temat usuwania odpadów.
18 lutego 2009

Szanowni Państwo

Gmina Ludwin od lat podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem właściwej organizacji gospodarki odpadami. Efekty wprowadzanych rozwiązań
uzależnione są w dużej mierze od współpracy i zaangażowania ze strony mieszkańców oraz osób przebywających na terenie gminy w celach rekreacyjno-wpoczynkowych, jak również wymiany informacji poprzez przekazywanie do tut. Urzędu uwag i wniosków w celu korygowania błędów oraz wyboru optymalnych rozwiązań.
Troska o otaczające środowisko oraz zadania postawione przed władzami lokalnymi nakreślone przez Sejmik Województwa Lubelskiego w „Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2011” zobowiązują samorząd do zwiększenia ilości odpadów odzyskiwanych i ograniczenia ich składowania poprzez:.
1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem
selektywnym 100% mieszkańców.
2. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych
przez składowanie.
3. Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% ilości odpadów wytwarzanych
w roku 2014.
W celu realizacji powyższych zadań Rada Gminy w Ludwinie Uchwałą nr XVII/82/08
z dnia 31 lipca 2008r. wprowadziła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ludwin, konsekwencją którego z dniem 1 stycznia 2009r. uległy zmianie między innymi zasady odbioru odpadów. Podstawowym warunkiem odbioru jest posiadanie przez właścicieli nieruchomości umów na odbiór odpadów komunalnych.
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe w Gminie Ludwin zostaną wyposażone w worki do zbiórki i segregacji oraz 49 kontenerów KP-7 przystosowanych do segregacji odpadów z podziałem na:
a. Kontenery w kolorze niebieskim, oznakowanych napisem „PAPIER”
b. Kontenery w kolorze zielonym, oznakowanych napisem: „SZKŁO”
c. Kontenery KP-7 w wersji siatkowej/. oznakowanych napisem: „METALE,
TWORZYWA SZTUCZNE”
d. Kontenery KP-7 w wersji odkrytej w kolorze zielonym oznaczony napisem ” Trawa”
Umowy i worki przeznaczone do zbiórki i segregacji odpadów wydawane będą w Urzędzie Gminy w Ludwinie (II budynek pokój nr 11 tel. 081 7570040) od dnia 15 kwietnia do 30 czerwca w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz dodatkowo w piątki i soboty od godz. 11.oo-19.oo.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad utrzymania czystości oraz cen i opłat za usługi dostępne są na stronie internetowej:
ludwin.powiatleczynski.pl → zakładka Gospodarka komunalna.
Podczas kontroli prowadzonych przez służby komunalne i porządkowe konieczne będzie okazywanie potwierdzenia wniesienia opłaty na korzystanie z gminnych kontenerów na odpady oraz dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości płynnych.
Ponadto przypomina się o zgłoszeniu nie zaewidencjonowanych dotąd przyłączy wodociągowych i zawarcia umowy na dostawę wody.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!