INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO
3 kwietnia 2020

Informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.566 i 577).
Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie
W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów
w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy RP.
W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania osoba przekraczająca granicę państwową w celu udania
się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest obowiązana:
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o: adresie miejsca zamieszkania lub pobytu,
w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę oraz o numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
2) odbyć po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni licząc od dnia
następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi
lub gospodarującymi.
Obowiązku, odbycia obowiązkowej kwarantanny, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy RP
w ramach wykonywania czynności zawodowych:
1) przez:
a) załogę statku powietrznego,
b) rybaków, w tym marynarzy, a także marynarzy po upływie okresu pracy na statku schodzących ze statku
w polskim porcie celem bezzwłocznej repatriacji, poza terytorium RP,
c) członków załogi, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,
d) załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim;
2) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego
lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym;
3) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego
lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym
powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport
drogowy:
a) w celu odbioru odpoczynku na terytorium RP,
b) po odebraniu za granicą odpoczynku oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach
wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców;
4) przez obsadę pociągu oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego
w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w RP lub państwie
sąsiadującym;
5) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz
niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy.
2
Obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy RP:
1) w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy;
2) przez żołnierzy Sił Zbrojnych RP lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe;
3) przez członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji
międzynarodowych, także członków ich rodzin, którzy przekraczają tę granicę w celu odbycia tranzytu
do innego państwa, trwającego nie dłużej niż 24 godziny liczone od momentu przekroczenia granicy RP.
Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informację tę przekazuje
się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.
W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę za okres jej trwania, wynagrodzenia lub
świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni
roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu
do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie
obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
lub systemów łączności.
Osoba poddana obowiązkowi kwarantanny na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, odbywa ją razem z osobami wspólnie
zamieszkującymi lub gospodarującymi. Informuje ona organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu
i nazwisku oraz nr PESEL tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem
systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.
Do osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą, która podlega obowiązkowej kwarantannie
stosuje się powyższe przepisy dotyczące informowania pracodawcy o odbywaniu kwarantanny oraz wypłaty
świadczenia.
Obowiązek kwarantanny osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących stosuje się w przypadku, gdy
osoba, z którą wspólnie zamieszkują lub gospodarują, przekroczyła granicę RP po dniu 31 marca 2020 r. albo
została podana obowiązkowi kwarantanny na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi po tym dniu.
W okresie od 1 do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze RP przemieszczania się osób
przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub
prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym
związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania
opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej, a jeżeli osoba przemieszczająca się
pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym
pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19,
w tym w ramach wolontariatu;
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych;
5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r.
– Prawo łowieckie i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.
Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów
W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium RP
respiratorów oraz kardiomonitorów.
3
W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania, nie później niż na 36 godzin przed zamiarem wywozu
lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących produktów: gogli ochronnych,
kombinezonów typu TYVEK, masek typu FFP2/FFP3, maseczek chirurgicznych, ochraniaczy na buty (obuwie),
rękawiczek lateksowych, rękawiczek nitrylowych, środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń
– przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
tego przedsiębiorcy. Wojewoda może złożyć wniosek do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub
zbycia tych produktów poza terytorium RP. Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia ww. artykułów zawiera
wykaz oraz ilość produktów.
Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie
określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych
zabiegów sanitarnych
W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, działalności:
a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub
gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu,
z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej
przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach
transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy,
konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników
do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce,
c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,
d) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc
spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
e) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych
miejscach oraz działalności klubów filmowych,
f) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów,
g) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych,
h) związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi,
i) związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu,
j) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej,
k) związanej z prowadzeniem usług hotelarskich;
2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą;
3) sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu
religijnego.
Powyższe wymienione ograniczenia:
1) pkt 1 lit. a–j oraz pkt 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności;
2) pkt 1 lit. k, polegają na całkowitym zakazie, w okresie od 1 do 11 kwietnia 2020 r., prowadzenia
działalności, z wyłączeniem realizacji usług polegających na zapewnieniu miejsca zakwaterowania dla osób:
objętych kwarantanną lub izolacją; wykonujących zawód medyczny; w związku z wykonywaniem przez nie
czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia
działalności rolniczej;
3) pkt 3, polegają na obowiązku zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności
lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż:
4
a) 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby dokonujące pochowania
lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 12
kwietnia 2020 r. do odwołania,
b) 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób
zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od 1 do 11 kwietnia
2020 r.
Zakazu ograniczenia działalności związanej z prowadzeniem usług hotelarskich nie stosuje się w przypadku, gdy
świadczenie usług hotelarskich rozpoczęło się przed dniem 31 marca 2020 r.
W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2 000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem właścicieli lub
najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży: żywności; produktów kosmetycznych;
artykułów toaletowych; środków czystości; produktów leczniczych, w tym w aptekach lub punktach
aptecznych; wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; gazet;
artykułów budowlanych lub remontowych; artykułów dla zwierząt domowych lub paliw;
2) prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem
właścicieli lub najemców, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: medycznych,
bankowych, pocztowych, ubezpieczeniowych, pralniczych lub gastronomicznych polegających jedynie
na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności;
3) prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych.
Powyższe ograniczenia polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności.
W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej;
2) działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Powyższe ograniczenia:
1) pkt 1, obejmują całkowity zakaz wykonywania usług rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień
udzielanych przez ZUS;
2) pkt 2, polegają na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.
Zakazuje się sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę RP oraz przewozu przez terytorium RP zwłok
i szczątków ludzkich. Zakazu tego nie stosuje się w przypadku, gdy pozwolenia albo zaświadczenia, o których
mowa w art. 14 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zostały wydane przed
dniem 1 kwietnia 2020 r.
W okresie od 1 do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się w soboty i niedziele handlu detalicznego w obiektach
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2, w których przeważająca działalność polega
na sprzedaży artykułów budowlanych lub remontowych.
W okresie od 1 do 11 kwietnia 2020 może przebywać w obiektach handlowych lub usługowych oraz
w placówkach handlowych, w tym samym czasie, nie więcej niż:
1) 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, z tym że w godzinach 10.00 – 12.00 mogą to być wyłącznie osoby
powyżej 65. roku życia,
2) 3 osoby na jedno stanowisko kasowe – w przypadku stacji paliw płynnych,
3) 3 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na straganie lub targowisku –
z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.
W okresie od 1 do 11 kwietnia 2020 r. osoby, o których mowa powyżej, są obowiązane nosić podczas
zakupu towarów lub usług rękawiczki jednorazowe.
5
Ograniczenie, o którym mowa w ww. pkt 1, w zakresie dotyczącym osób powyżej 65. roku życia, niestosuje się,
jeżeli wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe
zagrożenie życia lub zdrowia
W okresie od 2 do 11 kwietnia 2020 r.:
1) obiekty handlowe lub usługowe, placówki handlowe oraz zarządzający targowiskami (straganami)
są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk;
2) obiekty handlowe lub usługowe oraz placówki handlowe, są obowiązani dokonywać po każdym kliencie
dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego;
3) zakłady pracy są obowiązane zapewnić:
a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki
do dezynfekcji rąk,
b) odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze
względu na charakter działalności wykonywanej wdanym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki
ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.
W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie wykonywania
działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu:
1) udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego;
2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, z wyjątkiem przypadków, w których
zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, oraz z wyjątkiem:
a) świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym
obejmujących kardiologiczną telerehabilitację hybrydową,
b) świadczeń stacjonarnych w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych
pacjentom w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia, przeniesionych bezpośrednio z ośrodka leczenia
ostrej fazy choroby, w rozumieniu tych przepisów;
3) udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu programów zdrowotnych, w pojazdach (pracowni mobilnej);
4) udzielania świadczenia zdrowotnego z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach),
z wyjątkiem świadczeń udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, przez podmioty wykonujące
działalność leczniczą wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
5) sprawowania opieki stomatologicznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej
nad uczniami.
Ograniczenie, o którym mowa w:
1) pkt 2, nie stosuje się do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej
z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych w warunkach stacjonarnych, rozpoczętych najpóźniej w dniu
1 kwietnia 2020 r., do dnia zakończenia udzielania tych świadczeń;
2) pkt 3, stosuje się od dnia 1 kwietnia 2020 r.
W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość
świadczeniobiorcy, na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych
systemów, w tym przez telefon.
W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w
art. 50 ust. 1 lub 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń
opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów, w tym przez telefon.
6
W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania wymóg dostarczenia oryginału skierowania nie później
niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia nie ma
zastosowania. Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie
21 dni od dnia zakończenia okresu od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania, jednakże nie później niż w dniu
udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.
Świadczeniobiorca, który w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania nie zgłosił się na ustalony
termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej i został z tego powodu skreślony z listy podlega przywróceniu
na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyżej. Wniosek
o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca zgłasza nie później niż w terminie 14 dni
od zakończenia wyżej wskazanego okresu.
W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia
naprawy, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych mogą być wystawiane za pośrednictwem
systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
W okresie tym w przypadku braku możliwości weryfikacji wyżej wymienionych zleceń i potwierdzenia
posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług
informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, weryfikacja i potwierdzenie mogą nastąpić za pośrednictwem
innych systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej
lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu
polegającym na wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń zadań wykonywanych przez ww. urząd lub jednostkę
podejmuje kierownik tego urzędu lub kierujący tą jednostką, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze
ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie
urzędu lub jednostki.
Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności
W okresie od 1 do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się:
1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach;
2) innych niż określone w ww. pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych
związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań
danej osoby z jej osobami najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym
pożyciu.
Powyższych zakazów nie stosuje się w przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż
50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.
Ograniczenia, o którym mowa w ww. pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem
czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem
działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.
W okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania, zakazuje się organizowania zgromadzeń
w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach.
7
Nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami
przeciwepidemicznymi
W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania nakazuje się udostępnienie, w celu zwalczania epidemii,
nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one przewidziane w wojewódzkim planie działania na wypadek
wystąpienia epidemii.
Wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej do właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, informuje
właściciela o obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu i terenu.
Czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia
W okresie od 1 do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych
roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych,
zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż.
Powyższy zakaz nie dotyczy:
1) wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej
prowadzonych na ww. terenach na podstawie umów zawartych w tym zakresie;
2) działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz, wobec braku innych rozwiązań,
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony interesu publicznego;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19,
w tym w ramach wolontariatu.
Nakaz określonego sposobu przemieszczania się
W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:
1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba
że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:
a) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
2) środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi
konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem lub pojazdem można
przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.
W okresie od 1 do 11 kwietnia 2020 r. przemieszczanie się osoby do ukończenia 18. roku życia jest możliwe
wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.
W okresie od 1 do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie
zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty.

informacja Wojewody o rozporządzeniu RM

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!