INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO
8 maja 2020

1
PN-VII.0520.25.2020
INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 maja 2020 r.
Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792).
Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie i testom
diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2
Do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy
Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
Do odwołania osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu
na terytorium RP, jest obowiązana:
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o:
a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
b) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni licząc od dnia następującego
po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.
Obowiązku odbycia 14 dniowej kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy RP w ramach wykonywania
czynności zawodowych:
1) przez:
a) załogę statku powietrznego,
b) rybaków lub marynarzy, w tym marynarzy, a także:
– marynarzy lub rybaków powracających z zagranicy, również innymi środkami transportu niż statek,
po zakończeniu zatrudnienia na statku,
– marynarzy lub rybaków mających miejsce zamieszkania poza terytorium RP schodzących ze statku w polskim
porcie po upływie okresu pracy na statku celem bezzwłocznej repatriacji poza terytorium RP,
– marynarzy lub rybaków udających się do portu położonego na terytorium RP, również innym niż statek
środkiem transportu, celem bezzwłocznego podjęcia zatrudnienia na statku,
– osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych
i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę,
c) członków załogi, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, w tym powracających
z zagranicy innymi środkami transportu niż statek, w celu odbioru odpoczynku,
d) załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim,
e) osoby wykonujące w RP lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji
w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu, strategicznych inwestycji w zakresie
sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;
2) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego
lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym;
3) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego
lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym powracających
2
z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
a) w celu odbioru odpoczynku na terytorium RP,
b) po odebraniu za granicą odpoczynku;
4) przez obsadę pociągu oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach
międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w RP lub państwie sąsiadującym;
5) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym
rzeczy.
Obowiązku obycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy RP:
1) w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy;
2) przez żołnierzy Sił Zbrojnych RP lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe;
3) przez członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz
członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego;
4) przez inspektorów administracji morskiej lub uznanej organizacji, o której mowa w przepisach o bezpieczeństwie morskim,
którzy przekraczają granicę w celu przeprowadzenia inspekcji.
Od dnia 4 maja 2020 r. obowiązku obycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy państwowej
stanowiącej granicę wewnętrzną:
1) w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w RP lub w państwie sąsiadującym przez
osoby wykonujące te czynności w tych państwach;
2) przez uczniów i studentów pobierających naukę w RP lub w państwie sąsiadującym.
Osoby, o których mowa w ww. pkt 1-2, przekraczając granicę państwową, są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi
Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych lub pobieranie nauki w RP lub w państwie
sąsiadującym.
Przepisu dot. ww. pkt 1 nie stosuje się do osób wykonujących zawód medyczny oraz osób wykonujących czynności zawodowe,
służbowe lub zarobkowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
Państwowy inspektor sanitarny, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w których ma być obowiązkowa
kwarantanna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy
inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.
Zwolnienie z ww. obowiązku następuje także w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, na podstawie
informacji otrzymanej od Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub na urządzeniu mobilnym osoby poddanej tej kwarantannie za
pośrednictwem oprogramowania. Wyżej wskazane zwolnienie następuje na czas wykonania testu diagnostycznego w kierunku
SARS-CoV-2 oraz na czas niezbędny do dojazdu z miejsca obowiązkowej kwarantanny do miejsca wykonania tego testu
i z powrotem. Dojazd ten może nastąpić wyłącznie pojazdem samochodowym, którego posiadaczem jest osoba odbywająca
obowiązkową kwarantannę lub osoba wspólnie z nią zamieszkująca lub gospodarująca.
Obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie
wydaje się.
Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę ojej odbywaniu. Informację tę przekazuje
się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.
W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę za okres jej trwania, wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego
z tytułu choroby, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składa pracodawcy lub
podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie
obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów
łączności.
3
Osoba poddana obowiązkowi kwarantanny odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.
Informuje ona Policję albo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL i numerze telefonu
tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów
łączności, w tym przez telefon.
Do osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą, która podlega obowiązkowej kwarantannie stosuje
się powyższe przepisy dotyczące informowania pracodawcy o odbywaniu kwarantanny oraz wypłaty świadczenia.
Ograniczenia obrotu określonymi przedmiotami
Do odwołania, nie później niż na 36 godzin przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium RP następujących produktów:
1) kombinezonów typu TYVEK,
2) masek typu FFP2/FFP3,
3) ochraniaczy na buty (obuwie)
– przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego
przedsiębiorcy. Wojewoda może złożyć wniosek do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych
produktów poza terytorium RP. Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia, o którym powyżej mowa zawiera: wykaz oraz ilość
produktów będących przedmiotem wywozu; wykaz i ilość ww. produktów będących na stanie magazynowym przedsiębiorcy, oraz
adresy magazynów, w których te towary się znajdują.
W przypadku gdy towar zostanie wywieziony z magazynu innego przedsiębiorcy, przedsiębiorca dokonujący powiadomienia
wskazuje w informacji również dane przedsiębiorcy, do którego należy magazyn, oraz adres magazynu, z którego zostaną
wywiezione towary podlegające ograniczeniom.
Powyższych ograniczeń nie stosuje się do wykonywanego wywozu ww. produktów środkami transportu regularnie
przekraczającymi granicę RP, bez zamiaru dalszego zbycia lub wywozu, jeżeli produkty te są wykorzystywane wyłącznie w tych
środkach transportu w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.
Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów
działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych
Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:
a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom
dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności /PKD/ w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu
żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej
w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje,
spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów,
w których te imprezy mają miejsce (PKD podklasa 82.30.Z),
c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD dział 90.0),
d) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz
działalności klubów filmowych (PKD podklasa 59.14.Z),
e) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD podklasa 56.30),
f) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych,
g) związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (PKD podklasa 96.02.Z),
h) związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (PKD podklasa 96.09.Z),
i) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (PKD podklasa 96.04.Z),
j) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD dział 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc
spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness, sal zabaw i parków
rozrywki;
2) sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.
4
Ograniczenia, o których mowa w:
1) pkt 1 lit. a–i, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności;
2) pkt 1 lit. j, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności, z wyłączeniem:
a) czynności związanych z przygotowaniami kadry narodowej do igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, prowadzonych
w obiektach COS;
b) działalności sportowej (PKD dział 93.0 grupa 93.1) i rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz
wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego (PKD dział 93.0 podklasa
93.29.Z), prowadzonej:
– na stadionach sportowych, boiskach (w tym szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik), przy wykorzystaniu
infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych i lotniczych, na otwartych strzelnicach, skoczniach
narciarskich, otwartych torach łuczniczych, otwartych torach wrotkarskich, otwartych torach rolkowych, otwartych
skateparkach, otwartych torach gokartowych oraz otwartych torach kolarskich (w tym do kolarstwa górskiego), przy
czym w tych obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tych
obiektów, z wyłączeniem ich obsługi,
– na kortach tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym mogą przebywać w tym samym czasie nie więcej
niż 4 osoby i 1 trener korzystające z tego kortu, z wyłączeniem jego obsługi,
– na polach golfowych, przy czym przy jednym dołku golfowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż
6 osób korzystających z dołka golfowego, z wyłączeniem obsługi pola golfowego,
– przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych lub rekreacji, przy
czym z jednego sprzętu (w tym kajaka, łódki, rowerka wodnego, motorówki, skutera wodnego) mogą korzystać
w tym samym czasie nie więcej niż 2 osoby, z wyłączeniem osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie,
– na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą
w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna – bez udziału publiczności,
– na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie
organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej
w sporcie żużlowym – bez udziału publiczności,
c) działalności sportowej lub rekreacyjnej prowadzonej w ośrodkach i klubach jeździeckich przeznaczonych do jazdy
konnej, w tym łącznie ze szkołą nauki jazdy konnej, przy czym na każdym parkurze lub rozprężarni może przebywać
w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tego parkuru lub rozprężarni, z wyłączeniem ich
obsługi;
3) pkt 2, polegają na obowiązku zapewnienia, aby do odwołania:
a) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej
przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdował się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz
osób sprawujących kult religijny, z wyjątkiem takiego budynku o powierzchni mniejszej niż 75 m2, w którym dopuszcza
się jednoczesne przebywanie 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny,
b) na cmentarzu znajdowało się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult
religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.
W przypadkach i na obiektach sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych:
1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu:
a) weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,
b) wyłącza osobom korzystającym z obiektu możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą),
z wyłączeniem obiektów COS,
c) zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
e) zapewnia 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub winny sposób
ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających;
2) osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.
Od dnia 4 maja 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ww.
lit. a-k (na str. 3), wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich. Nie dotyczy to usług polegających
5
na przygotowywaniu i podawaniu żywności lub napojów na wynos lub ich przygotowywaniu i dostarczaniu do pokoi.
Do dnia 3 maja 2020 r. ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty
działalności:
1) związanej z prowadzeniem usług hotelarskich;
2) bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (PKD dział 91.0).
W obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2 000m2 ustanawia się,
do odwołania, czasowe ograniczenie prowadzenia działalności:
1) agentów turystycznych i organizatorów turystyki (PKD klasa 79.11 i 79.12);
2) prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych, z wyłączeniem
prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych, które spełniają łącznie
następujące warunki:
a) lady prezentacyjne lub stanowiska kasowe są oddzielone przesłonami z tworzywa sztucznego, które oddzielają obsługę
wyspy od klientów, a obsługa zakrywa usta i nos za pomocą maski, maseczki lub przyłbicy oraz obsługuje klientów
w rękawiczkach jednorazowych,
b) dostęp do wewnętrznych stref wyspy handlowej ma wyłącznie jej obsługa,
c) przy wyspie handlowej jest obsługiwana, w tym samym czasie, 1 osoba,
d) zapewniają rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.
Ograniczenia prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności handlowej na wsypach, polegają na całkowitym
zakazie prowadzenia działalności, jeżeli nie są spełnione warunki określone w ww. pkt 2 lit. a-d.
Do odwołania może przebywać w tym samym czasie:
1) w obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 – nie więcej niż 1
osoba na 15 m2 powierzchni, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi w tym obiekcie,
2) w placówce handlowej także tej znajdującej się w obiekcie, o którym mowa w ww. pkt 1, nie więcej niż 1 osoba na 15 m2
powierzchni, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi w tej placówce,
3) 4 osoby na jedno stanowisko kasowe – w przypadku stacji paliw płynnych,
4) 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na straganie lub targowisku
– z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.
Do odwołania osoby, o których mowa w ww. pkt 1–4, są obowiązane nosić podczas zakupu towarów lub usług rękawiczki
jednorazowe.
Powyższy obowiązek nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia,
całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym
albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek; okazanie orzeczenia
lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
Do odwołania:
1) obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2, placówki handlowe oraz
zarządzający targowiskami (straganami) są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk;
2) obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 oraz placówki handlowe
są obowiązane dokonywać, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska kasowego
lub stanowiska obsługi, lub dystrybutora na stacji paliw płynnych;
3) zakłady pracy są obowiązane zapewnić:
a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu
na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej
związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.
Do odwołania w placówkach pocztowych dopuszczalna liczba osób przebywających, w tym samym czasie, wdanej placówce nie
może być większa niż 2 osoby na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób stanowiących obsługę placówki pocztowej.
6
Zakazuje się, do odwołania, sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę RP oraz przewozu przez terytorium RP zwłok
i szczątków ludzkich, z wyłączeniem szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.
Powyższego zakazu nie stosuje się w przypadku:
1) sprowadzania z zagranicy oraz przewozu przez terytorium RP zwłok i szczątków żołnierzy Sił Zbrojnych RP, żołnierzy
i funkcjonariuszy SKW i SWW oraz pracowników cywilnych zatrudnionych w Siłach Zbrojnych RP, SKW lub SWW, zmarłych
i poległych podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, w tym w ramach Polskich Kontyngentów
Wojskowych;
2) wydania przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego zezwolenia na wywóz poza granicę RP zwłok i szczątków ludzkich; przepisy art. 14 ust. 2, 5 i 6
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisy wydane na podstawie art. 14 ust. 7 tej
ustawy stosuje się.
Do dnia 3 maja 2020 r. ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu
rehabilitacji leczniczej, z wyjątkiem przypadków, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu
zdrowia pacjenta, oraz z wyjątkiem:
a) świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym obejmujących
kardiologiczną telerehabilitację hybrydową,
b) świadczeń stacjonarnych w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych pacjentom w ramach ciągłości i
kontynuacji leczenia, przeniesionych bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby, w rozumieniu tych
przepisów;
2) działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes KRUS.
Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu:
1) prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej;
2) udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego;
3) udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu programów zdrowotnych w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
w pojazdach (pracowni mobilnej);
4) udzielania świadczenia zdrowotnego z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach), z wyjątkiem
świadczeń udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą;
5) sprawowania opieki stomatologicznej.
Ograniczenie w zakresie usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej obejmuje całkowity zakaz wykonywania usług
rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez ZUS.
Do odwołania podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub
systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy na podstawie danych przekazanych przez tego
świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.
W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w art. 50 ust. 1 lub 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca
może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem ww. systemów, w tym
przez telefon. Przepisów art. 50 ust. 6, 8 i10 ww. ustawy nie stosuje się.
Wymóg, o którym mowa w art. 20 ust. 2 a pkt 1 ww. ustawy, dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni
roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia nie ma zastosowania do odwołania.
Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia odwołania stanu
epidemii, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego
skierowania.
Do odwołania świadczeniobiorca, który nie zgłosił się na ustalony termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej i został z tego
powodu skreślony z listy, podlega przywróceniu na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło
7
z powodu siły wyższej. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca zgłasza nie później niż w terminie
14 dni od dnia odwołania stanu epidemii.
Do odwołania, zlecenie wykonania badania laboratoryjnego polegającego na wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku
SARS-CoV-2, następujące za pośrednictwem systemu teleinformatycznego uznaje się za spełniające standardy jakości.
Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, mogą być
wystawiane, do odwołania, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
W przypadku braku możliwości weryfikacji ww. zleceń i potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ, weryfikacja i potwierdzenie mogą nastąpić,
do odwołania, za pośrednictwem innych systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
Do odwołania osoby, o których mowa w art. 27 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, mogą nie przekazywać odpowiednio formularzy: ZLK 1 Zgłoszenie podejrzenia
lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz ZLB 1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych
czynników chorobotwórczych, dotyczących zakażenia SARS-CoV-2, pod warunkiem zlecania wykonania testu diagnostycznego
w kierunku SARS-CoV-2 oraz przekazania jego wyniku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
W przypadku braku możliwości dołączenia do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w wyroby medyczne,
potwierdzonej za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, kopii
zrealizowanego zlecenia, o której mowa w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25
czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON, wprowadza
się, do odwołania, możliwość dołączenia do wniosku potwierdzonej przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie
na zaopatrzenie w wyroby medyczne kopii dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobu medycznego, który zawiera unikalny
numer identyfikacyjny nadany przez system informatyczny NFZ, wystawiony przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie
na zaopatrzenie w wyroby medyczne wraz z fakturą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup.
Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania
o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
Do zadań, o których mowa w pkt 1, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:
1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) pomocy społecznej;
4) świadczenia usług komunalnych;
5) działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARSCoV-
2;
6) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
7) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót
budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii;
8) ochrony środowiska, w tym dotyczące: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji; decyzji zezwalającej
na usunięcie drzew lub krzewów; decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń
na zmianę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne; decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych;
9) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej.
Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ww. ograniczeń podejmuje, z zastrzeżeniem ww. katalogu spraw, kierownik urzędu
administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze
publicznym, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze
8
ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.
Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności
Do odwołania zakazuje się:
1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach;
2) innych niż powyżej określone zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków
wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami
najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.
Ograniczenia, o którym mowa w ww. pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności
zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub
prac w gospodarstwie rolnym.
Nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi
Do odwołania nakazuje się udostępnienie, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one
przewidziane w wojewódzkim planie działania na wypadek wystąpienia epidemii.
Wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej od właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, informuje właściciela
o obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu i terenu.
Czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia
Do odwołania zakazuje się korzystania:
1) z ogrodów zoologicznych, placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich w części, w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub
urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci;
2) ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat
i miejsc biwakowania.
Powyższe zakazy nie dotyczą:
1) wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonych na ww.
terenach na podstawie umów zawartych w tym zakresie;
2) działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz, wobec braku innych rozwiązań, zapewnienia
bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony interesu publicznego;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach
wolontariatu.
Nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych
Do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:
1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie:
a) chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:
– dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
– osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać
się samodzielnie,
b) z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących;
2) środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej
osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.
Do odwołania przemieszczanie się małoletniego do ukończenia 13. roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby
sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.
9
Do dnia 5 maja 2020 r. zakazuje się korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi
przez miasta, gminy lub powiaty.
Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku
ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub
niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów
zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym;
za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz
na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania.
Powyższego obowiązku nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym
dzieckiem do ukończenia 4. roku życia albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń
psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej
trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie
jest wymagane;
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach
i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej
wykonywania;
5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz
osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący
działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób
uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
6) kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;
7) sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
8) żołnierza Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza SKW i SWW, wykonujących zadania służbowe,
stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;
9) osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
10) sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport na terenie obiektów sportowych;
11) osoby przebywającej na terenie lasu;
12) jazdy konnej.
Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:
1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług,
jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
2) umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.
Przepisy przejściowe i przepis końcowy
10
Przepisu zwalniającego z obowiązkowej kwarantanny w przypadku przekroczenia granicy państwowej, stanowiącej granicę
wewnętrzną, w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych oraz przez uczniów i studentów
pobierających naukę w RP lub państwie sąsiadującym nie stosuje się w przypadku, gdy realizacja obowiązku odbycia 14 dniowej
kwarantanny rozpoczęła się przed dniem 4 maja 2020 r.
Ograniczenia w zakresie prowadzenia usług hotelarskich nie stosuje się w przypadku, gdy świadczenie usług hotelarskich
rozpoczęło się przed dniem 31 marca 2020 r.
Zakazu sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę RP oraz przewozu przez terytorium RP zwłok i szczątków ludzkich,
z wyłączeniem szczątków powstałych ze spopielenia zwłok nie stosuje się w przypadku, gdy pozwolenia i zaświadczenia,
o których mowa w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zostały wydane przed
dniem 1 kwietnia 2020 r.
Na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej
klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna może przebywać, bez udziału publiczności, w tym samym czasie:
1) od dnia 4 maja do dnia 9 maja 2020 r. nie więcej niż 14 osób korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi;
2) od dnia 10 maja do dnia 24 maja 2020 r. nie więcej niż 25 osób korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi.
Na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie organizacji
współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym, od dnia
29 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r., może przebywać, bez udziału publiczności, w tym samym czasie, nie więcej niż:
1) 50 osób w strefie parku maszyn o powierzchni co najmniej 1 000m2,
2) 14 osób w strefie toru i płyty wewnątrz toru o powierzchni co najmniej 12 000 m2,
3) 15 osób w strefie parku technicznego o powierzchni co najmniej 500 m2
– z wyłączeniem ich obsługi.
Przepisy dotyczące działalności sportowej na:
– stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej
klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna (bez udziału publiczności) – wchodzą w życie 25 maja 2020 r.,
– stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie organizacji
współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym (bez
udziału publiczności) – wchodzą w życie dniem 8 czerwca 2020 r.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697 i 750).
WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

 

Informacja WL z 5.05.2020

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!