INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO
13 maja 2020

1
PN-VII.0520.26.2020
INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 11 maja 2020 r.
Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z:
1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) – sprostowanie „Informacji Wojewody
Lubelskiego z 5 maja 2020 r.”;
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 820).
1) DOTYCZY ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 2 MAJA 2020 R.
Na stronie 6 „Informacji Wojewody Lubelskiego z dnia 5 maja 2020 r.” po wprowadzeniu do wyliczenia o czasowym,
do odwołania, ograniczeniu wykonywania działalności leczniczej w pkt 5 powinno być:
5) sprawowania opieki stomatologicznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej
nad uczniami.
2) DOTYCZY ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 7 MAJA 2020 R. ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW Z DNIA 2 MAJA 2020 R.
Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów
działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych
Po wprowadzeniu do wyliczenia „Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:” „1) prowadzenia przez przedsiębiorców
oraz przez inne podmioty działalności:” – zmianie uległa lit. c, która otrzymuje brzmienie:
c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale
90.0), z wyłączeniem galerii sztuki (z wyjątkiem stanowiących część statutową działalności domów kultury albo ośrodków
kultury), w tym centrów sztuki, oraz biur wystaw artystycznych.
Po wprowadzeniu do wyliczenia wskazującego na wyłączenia w ograniczeniu działalności sportowej (PKD dział 93.0 grupa 93.1)
i rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część
obiektu rekreacyjnego (PKD dział 93.0 podklasa 93.29.Z) zmianie uległ:
a) tiret pierwsze i drugie, które otrzymują brzmienie:
– na stadionach sportowych, otwartych i półotwartych posiadających rozsuwane ściany boczne boiskach (w tym
szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik), przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów
motorowych i lotniczych, na otwartych strzelnicach, skoczniach narciarskich, otwartych torach łuczniczych, otwartych
torach wrotkarskich, otwartych torach rolkowych, otwartych skateparkach, otwartych torach gokartowych oraz
otwartych torach kolarskich (w tym do kolarstwa górskiego), przy czym w tych obiektach może przebywać w tym
samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi,
– na otwartych i półotwartych posiadających rozsuwane ściany boczne kortach tenisowych, przy czym na jednym korcie
tenisowym mogą przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 4 osoby i 1 trener korzystające z tego kortu,
z wyłączeniem jego obsługi.
b) tiret piąte, który otrzymuje brzmienie:
– na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach prowadzonych
przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową
działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna – bez udziału publiczności.
2
Przepisy przejściowe i przepis końcowy
Po przepisie, § 20 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 r., wskazującym ilość osób przebywających w tym
samym czasie na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą
w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna – wprowadzono przepis:
1a. Na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach
prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz w Pucharze Polski w sporcie
piłka nożna może przebywać, bez udziału publiczności, w tym samym czasie:
1) od dnia 8 maja do dnia 9 maja 2020 r. nie więcej niż 14 osób korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem
ich obsługi;
2) od dnia 10 maja do dnia 24 maja 2020 r. nie więcej niż 25 osób korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem
ich obsługi.
Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) pozostają bez zmian
i są obowiązujące.
WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

Informacja WL z 11.05.2020 r. – rozp. RM z 7.05

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!