INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2020 r.
22 kwietnia 2020

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach
wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697).
Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie
Do dnia 26 kwietnia 2020 r. wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym
wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
Do dnia 26 kwietnia 2020 r. osoba przekraczająca granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca
zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest obowiązana:
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o: adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym
będzie odbywać obowiązkową kwarantannę oraz o numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
2) odbyć po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni licząc od dnia
następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.
Obowiązku, odbycia obowiązkowej kwarantanny, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy RP w ramach
wykonywania czynności zawodowych:
1) przez:
a) załogę statku powietrznego,
b) rybaków lub marynarzy, w tym marynarzy zatrudnionych na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, a także marynarzy po upływie okresu pracy na statku
schodzących ze statku w polskim porcie celem bezzwłocznej repatriacji, poza terytorium RP oraz osoby
wykonujące pracę lub świadczące usługi na morskich platformach wydobywczych i wiertniczych zlokalizowanych
na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego w oparciu o inny stosunek niż
marynarska umowa o pracę,
c) członków załogi, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,
d) załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim,
e) osoby wykonujące w RP lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji
w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych
inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;
2) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego
lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym;
3) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego
lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym
powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
a) w celu odbioru odpoczynku na terytorium RP,
b) po odebraniu za granicą odpoczynku oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych
w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców;
2
4) przez obsadę pociągu oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego
w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w RP lub państwie
sąsiadującym;
5) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym
przewozie drogowym rzeczy.
Obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy RP:
1) w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy;
2) przez żołnierzy Sił Zbrojnych RP lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe;
3) przez członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych,
także członków ich rodzin, którzy przekraczają tę granicę w celu odbycia tranzytu do innego państwa, trwającego
nie dłużej niż 24 godziny liczone od momentu przekroczenia granicy RP.
Obowiązek odbycia ww. obowiązkowej kwarantanny jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Decyzji organu
inspekcji sanitarnej nie wydaje się.
Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informację tę przekazuje się
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.
W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę za okres jej trwania, wynagrodzenia lub świadczenia
pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia
zakończenia obowiązkowej kwarantanny składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia
pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie
to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
Osoba poddana obowiązkowi kwarantanny na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub
gospodarującymi. Informuje ona Policję albo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz
nr PESEL i nr telefonu tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.
Do osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą, która podlega obowiązkowej kwarantannie stosuje
się powyższe przepisy dotyczące informowania pracodawcy o odbywaniu kwarantanny oraz wypłaty świadczenia.
Do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze RP przemieszczania się osób przebywających na tym
obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub
prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym
związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki
zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we
wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu
towarów i usług z tym związanych;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym
w ramach wolontariatu;
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.
Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów
Zakazuje się do odwołania wywozu lub zbywania poza terytorium RP:
– respiratorów,
3
– kardiomonitorów, chyba że wojewoda właściwy ze względu na siedzibę wytwórcy, importera lub dystrybutora
wyrazi, na wniosek wytwórcy importera lub dystrybutora, po zasięgnięciu opinii konsultanta krajowego
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, zgodę na ten wywóz lub zbycie.
Powyższego zakazu nie stosuje się do wywozu ww. sprzętu realizowanego przez Siły Zbrojne RP na potrzeby Polskich
Kontyngentów Wojskowych.
Do odwołania, nie później niż na 36 godzin przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium RP następujących
produktów: kombinezonów typu TYVEK, masek typu FFP2/FFP3, ochraniaczy na buty (obuwie), rękawiczek
lateksowych i rękawiczek nitrylowych – przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla
siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy. Wojewoda może złożyć wniosek do Prezesa Rady Ministrów
w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych produktów poza terytorium RP. Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia
ww. artykułów zawiera:
1) wykaz oraz ilość produktów będących przedmiotem wywozu;
2) wykaz i ilość ww. produktów, będących na stanie magazynowym przedsiębiorcy oraz adresy magazynów,
w których te towary się znajdują.
Przepis pkt 2 stosuje się do wywozu lub zbycia dokonywanego od dnia 20 kwietnia 2020 r.
W przypadku gdy towar zostanie wywieziony z magazynu innego przedsiębiorcy, przedsiębiorca dokonujący
powiadomienia wskazuje w informacji również dane przedsiębiorcy, do którego należy magazyn, oraz adres
magazynu, z którego zostaną wywiezione towary podlegające ograniczeniom.
Powyżej wskazanych ograniczeń nie stosuje się do wykonywanego wywozu wyżej wymienionych produktów środkami
transportu regularnie przekraczającymi granicę RP, bez zamiaru dalszego zbycia lub wywozu, jeżeli produkty te są
wykorzystywane wyłącznie w tych środkach transportu w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.
Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie
określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów
sanitarnych
Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, działalności:
a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom
dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, z wyłączeniem
realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu
i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej
przez oddzielne jednostki,
b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy,
konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi
terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce,
c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,
d) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach
oraz działalności klubów filmowych,
e) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów,
f) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych,
g) związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi,
h) związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu,
i) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej,
j) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań,
klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
k) związanej z prowadzeniem usług hotelarskich;
2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą;
4
3) sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.
Powyższe wymienione ograniczenia:
1) pkt 1 lit. a–j oraz pkt 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności;
2) pkt 1 lit. k, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności, z wyłączeniem realizacji usług polegających
na zapewnieniu miejsca zakwaterowania: dla osób objętych kwarantanną lub izolacją; dla osób wykonujących
zawód medyczny; w związku z wykonywaniem przez nie czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub
pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej; pacjentów i ich opiekunów, jeżeli
konieczność zapewnienia zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki
zdrowotnej;
3) pkt 3, polegają na obowiązku zapewnienia, aby:
a) do dnia 19 kwietnia 2020 r. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów
religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak
i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób
dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu,
b) od dnia 20 kwietnia 2020 r.:
– w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku
użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdował się 1 uczestnik na 15 m2
powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny,
– na cmentarzu znajdowało się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób
sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom
pogrzebowy.
Zakazu ograniczenia działalności związanej z prowadzeniem usług hotelarskich nie stosuje się w przypadku, gdy
świadczenie usług hotelarskich rozpoczęło się przed dniem 31 marca 2020 r.
Do odwołania w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 ustanawia się czasowe
ograniczenie:
1) handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem właścicieli lub najemców,
których przeważająca działalność polega na sprzedaży: żywności; produktów kosmetycznych innych niż
przeznaczonych do perfumowania lub upiększania; artykułów toaletowych; środków czystości; produktów
leczniczych, w tym w aptekach lub punktach aptecznych; wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego; gazet; artykułów budowlanych lub remontowych; artykułów dla zwierząt domowych
lub paliw;
2) prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem właścicieli
lub najemców, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: medycznych, bankowych,
pocztowych, ubezpieczeniowych, pralniczych lub gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu
i dostarczaniu żywności; punktach odbioru przesyłek;
3) prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych.
Powyższe ograniczenia polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności.
Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej;
2) działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Powyższe ograniczenia:
1) pkt 1, obejmują całkowity zakaz wykonywania usług rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień
udzielanych przez ZUS;
2) pkt 2, polegają na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.
Zakazuje się, do odwołania, sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę RP oraz przewozu przez terytorium RP
zwłok i szczątków ludzkich, z wyłączeniem szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.
5
Zakazu tego nie stosuje się w przypadku, gdy pozwolenia i zaświadczenia, o których mowa w art. 14 ust. 4 ustawy
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zostały wydane przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
Zakazu tego nie stosuje się także w przypadku:
– sprowadzania z zagranicy oraz przewozu przez terytorium RP zwłok i szczątków żołnierzy Sił Zbrojnych RP,
żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz pracowników
cywilnych zatrudnionych w Siłach Zbrojnych RP, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu
Wojskowego, zmarłych i poległych podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, w tym
w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych,
– wydania przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego zezwolenia na wywóz poza granicę RP zwłok i szczątków ludzkich;
przepisy art. 14 ust. 2, 5 i 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisy
wydane na podstawie art. 14 ust. 7 tej ustawy stosuje się.
Do odwołania zakazuje się w soboty i niedziele handlu detalicznego w obiektach handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2 000 m2, w których przeważająca działalność polega na sprzedaży artykułów budowlanych
lub remontowych.
Do dnia 19 kwietnia 2020 r. może przebywać w obiektach handlowych lub usługowych oraz w placówkach
handlowych, w tym samym czasie, nie więcej niż:
1) 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, z tym że w godzinach 10.00–12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej
65. roku życia,
2) 3 osoby na jedno stanowisko kasowe – w przypadku stacji paliw płynnych,
3) 3 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na straganie lub targowisku
– z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.
Od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania może przebywać w obiektach handlowych lub usługowych oraz
w placówkach handlowych, w tym samym czasie, nie więcej niż:
1) 4 osoby na jedno stanowisko kasowe, w przypadku gdy powierzchnia, na której odbywa się handel lub są
świadczone usługi, wynosi nie więcej niż 100 m2, albo 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni, w przypadku gdy
powierzchnia, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi, wynosi więcej niż 100 m2, z tym że od
poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia,
2) 4 osoby na jedno stanowisko kasowe –w przypadku stacji paliw płynnych,
3) 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na straganie lub targowisku
– z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.
Ograniczenie, o którym mowa w dwóch powyższych punktach 1, w zakresie dotyczącym osób powyżej 65. roku życia,
niestosuje się: jeżeli wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie
życia lub zdrowia; w przypadku gdy przeważająca działalność polega na handlu hurtowym.
Do odwołania osoby, o których mowa powyżej, są obowiązane nosić podczas zakupu towarów lub usług rękawiczki
jednorazowe.
Do odwołania:
1) wyżej wymienione obiekty handlowe lub usługowe (bez wysp handlowych), placówki handlowe w rozumieniu art. 3
pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz
zarządzający targowiskami (straganami) są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji
rąk;
2) obiekty handlowe lub usługowe oraz placówki handlowe (bez wysp handlowych) oraz placówki handlowe
w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz
w niektóre inne dni są obowiązane dokonywać, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji
stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi;
3) zakłady pracy są obowiązane zapewnić:
6
a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji
rąk,
b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na
charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej
związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.
Do odwołania w placówkach pocztowych dopuszczalna liczba osób przebywających, w tym samym czasie, w danej
placówce nie może być większa niż 2 osoby na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób stanowiących obsługę
placówki pocztowej.
Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu:
1) udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego;
2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, z wyjątkiem przypadków, w których
zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, oraz z wyjątkiem:
a) świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym
obejmujących kardiologiczną telerehabilitację hybrydową,
b) świadczeń stacjonarnych w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych pacjentom
w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia, przeniesionych bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby,
w rozumieniu tych przepisów;
3) udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu programów zdrowotnych, w pojazdach (pracowni mobilnej);
4) udzielania świadczenia zdrowotnego z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach),
z wyjątkiem świadczeń udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, przez podmioty wykonujące
działalność leczniczą wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
5) sprawowania opieki stomatologicznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad
uczniami.
Ograniczenie, o którym mowa w:
1) pkt 2, nie stosuje się do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu
rehabilitacji leczniczej udzielanych w warunkach stacjonarnych, rozpoczętych najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2020 r.,
do dnia zakończenia udzielania tych świadczeń;
2) pkt 3, stosuje się od dnia 1 kwietnia 2020 r.
Do odwołania podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
lub systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy, na podstawie danych przekazanych przez tego
świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.
W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w art. 50 ust.
1 lub 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
za pośrednictwem ww. systemów, w tym przez telefon. Przepisów art. 50 ust. 6, 8 i 10 ww. ustawy niestosuje się.
Wymóg dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę
oczekujących na udzielenie świadczenia nie ma zastosowania do odwołania. Świadczeniobiorca ma obowiązek
dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia odwołania stanu epidemii, jednakże nie
później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.
Do odwołania świadczeniobiorca, który nie zgłosił się na ustalony termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej
i został z tego powodu skreślony z listy podlega przywróceniu na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia,
że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyżej. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca
zgłasza nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu epidemii.
7
Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych, mogą być wystawiane, do odwołania, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów
łączności.
W przypadku braku możliwości weryfikacji wyżej wymienionych zleceń i potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń
opieki zdrowotnej za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Narodowego Funduszu
Zdrowia, weryfikacja i potwierdzenie mogą nastąpić, do odwołania, za pośrednictwem innych systemów
teleinformatycznych lub systemów łączności.
Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą
zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
Do zadań, o których mowa w ww. pkt 1, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu: rejestracji stanu cywilnego;
ewidencji ludności i dowodów osobistych; pomocy społecznej; świadczenia usług komunalnych; działania urzędów
pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych; administracji
architektoniczno-budowlanej (w tym dotyczące: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót
budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej); ochrony środowiska (w tym dotyczące: decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji; decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów); korzystania z wód,
w zakresie zgody wodnoprawnej.
Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń zadań wykonywanych przez ww. urząd lub jednostkę
podejmuje, z zastrzeżeniem ww. zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelem, kierownik tego urzędu lub
kierujący tą jednostką, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych
ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie
ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.
Ww. przepisy dotyczące podjęcia decyzji o rodzaju i formie ograniczeń przez kierownika urzędu administracji
publicznej lub kierującego jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym w zakresie powyżej
wymienionych zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelem stosuje się od dnia 22 kwietnia 2020 r.,
chyba że kierownik tego urzędu lub kierujący tą jednostką postanowi o ich zastosowaniu w terminie wcześniejszym.
Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności
Do odwołania zakazuje się:
1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach;
2) innych niż określone w ww. pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków
wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej
osobami najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.
Ograniczenia, o którym mowa w ww. pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności
zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności
rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.
Nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi
Do odwołania nakazuje się udostępnienie, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one
przewidziane w wojewódzkim planie działania na wypadek wystąpienia epidemii.
Wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej do właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, informuje
właściciela o obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu i terenu.
8
Czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia
Do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się korzystania z:
– pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców,
promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż;
– pełniących funkcje publiczne terenów leśnych, w szczególności: parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów,
miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.
Od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania zakazuje się korzystania:
– z ogrodów zoologicznych, placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich w części, w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub
urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci;
– ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy
dzieci, wiat i miejsc biwakowania.
Powyższe zakazy do 19 kwietnia i od 20 kwietnia 2020 r. nie dotyczą:
1) wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonych
na ww. terenach na podstawie umów zawartych w tym zakresie;
2) działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz, wobec braku innych rozwiązań,
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony interesu publicznego;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym
w ramach wolontariatu.
Nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych
Do odwołania w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:
1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że zachowanie
tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:
a) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może
poruszać się samodzielnie;
2) środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie
do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym
samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.
Wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej jest
możliwe przemieszczanie się:
1) małoletniego – do dnia 19 kwietnia 2020 r.;
2) małoletniego do ukończenia 13. roku życia – od dnia 20 kwietna 2020 r. do odwołania.
Do odwołania zakazuje się korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami
określonymi przez miasta, gminy lub powiaty.
Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku
ochronnego, o którym mowa w art.40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się
osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów
botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby:
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
9
gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi
pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym;
za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach
(straganach),
d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania.
Wyżej określonego obowiązku nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się: 1 osoba albo 1 osoba z co najmniej
1 dzieckiem, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju,
zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo
głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie
orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach,
placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ww. lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej
bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;
5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym
zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego
transportu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób zapewniają
oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2
pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, a w przypadku braku
duchownego – innej osoby sprawującej kult religijny, podczas jego sprawowania;
7) żołnierza Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego
i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej
odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;
8) osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na
potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem
postanowi inaczej;
9) osoby przebywającej na terenie lasu.
Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych
lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek zakrywania ust
i nosa, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia
sprzedaży lub świadczenia usług, na którym wykonuje ona czynności zawodowe, jest oddzielone od klientów
dodatkową przesłoną ochronną.
Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:
1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej
osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
2) umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658, 673 i 674).
WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!