INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO
26 marca 2020

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 25 marca 2020 r.
Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach
i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(Dz. U. poz. 522).
Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się
Uchylając przepis nałożono na osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej (RP), w ramach
wykonywania przez te osoby czynności zawodowych w RP lub państwie sąsiadującym, obowiązek odbycia
kwarantanny.
Dodano przepis:
W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze
RP przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby
w celu:
1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności
gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu
towarów i usług z tym związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym
uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115
§ 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje
we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym
pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19,
w tym w ramach wolontariatu;
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów
religijnych.
W przypadku gdy przemieszczanie się następuje:
1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie;
2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia
20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego (Dz. U. z 2018 r.poz.295) – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie,
nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.
Ograniczenia w zakresie przemieszczania się wskazanego w ww. pkt 1 nie stosuje się do osób najbliższych
w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów
Zmieniono przepis:
W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania przedsiębiorca, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, ma obowiązek powiadomić wojewodę właściwego dla siedziby albo
miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy nie później niż na 36 godzin przed zamiarem wywozu lub zbycia
poza terytorium RP niżej wymienionych produktów:
1) gogli ochronnych,
2) kombinezonów typu TYVEK,
2
3) masek typu FFP2/FFP3,
4) maseczek chirurgicznych,
5) ochraniaczy na buty (obuwie),
6) rękawiczek lateksowych,
7) rękawiczek nitrylowych,
8) środków do dezynfekcji rąk, powierzchni pomieszczeń.
Powyższą zmianę stosuje się do powiadamiania wojewody dokonywanego od dnia 26 marca 2020 r.
Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy
Zmieniono przepis:
Ograniczenia w sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach
kultu religijnego polegają na obowiązku zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym
czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż:
a) 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby zatrudnione przez
zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 24 marca
2020 r. oraz w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania,
b) 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład
pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.
Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności
Zmieniono okres:
W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. oraz w okresie od dnia 12 kwietnia
2020 r. do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. – Prawo o zgromadzeniach.
Dodano przepis:
W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się:
1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo
o zgromadzeniach;
2) innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych
związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem
spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.
Ograniczenia, o którym mowa w wyżej wymienionym pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych
z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej,
lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.
Od dnia 27 marca 2020 r. osoba przekraczająca granicę RP w ramach wykonywania czynności zawodowych
w RP lub w państwie sąsiadującym może otrzymać, na swój wniosek, od właściwego organu Państwowej
Inspekcji Sanitarnej zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.
Rozporządzenie zmieniające weszło wżycie 24 marca 2020 r., z wyjątkiem uchylenia przepisu zwalniającego
z obowiązku odbycia kwarantanny przez osoby przekraczające granicę RP w ramach wykonywania czynności
zawodowych w RP lub państwie sąsiadującym, które wchodzi w życie z dniem 27 marca 2020 r.
Pozostałe przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) pozostają bez zmian
i są obowiązujące.
WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

informacja Wojewody z 25.03.2020 r

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!