Informacja z otwarcia ofert
9 marca 2020

Za.271.02.2020                                                                   Ludwin, dn.09.03.2020 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

 

Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej.

 

  1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:

1.340.454,44 netto (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery 44/100 zł),

  1. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
  • MD INSTALACJE sp. z o.o., ul. Husarska 8/49, 20-555 Lublin – cena oferty brutto: 1.226.035,76 zł, termin wykonania: do 10.11.2020 r., okres udzielonej rękojmi: 7 lat;
  • INVESTMIL Grzegorz Chilimoniuk, Czeberaki 21A, 21-210 Milanów – cena oferty brutto: 1.673.726,23 zł, termin wykonania: termin wykonania: do 10.11.2020 r., okres udzielonej rękojmi: 7 lat;
  • Konsorcjum: BUDIMAR Sp. z o.o., uL. Zbożowa 26 a, 20-827 Lublin – Lider TAR-MAX Tomasz Rzucidło, Strzeszkowice Duże 155, 24-220 Strzeszkowice Duże, cena oferty brutto: 1.829.188,35 zł, termin wykonania: do 10.11.2020 r., okres udzielonej rękojmi: 7 lat;
  • INSTAL-SERWIS LUBARTÓW Wojciech Osiecki, ul. Kopernika 47, 21-100 Lubartów – cena oferty brutto: 1.289.496,72 zł, termin wykonania: do 10.11.2020 r., okres udzielonej rękojmi: 7 lat.

 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Podpisał:

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!