Informacja z otwarcia ofert
6 kwietnia 2020

Za.271.03.2020                                                                   Ludwin, dn. 06.04.2020 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

 

„Dostawa materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2020 roku.”

 

  1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:

68.000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

  1. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów – cena oferty brutto: 73.859,04 zł, termin wykonania: do 31.12.2020 r., termin płatności faktur: 14 dni.

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Podpisał:

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!