Informacja z otwarcia ofert
19 sierpnia 2020

Za.271.05.2020                                                                  Ludwin, dn. 19.08.2020 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

 

„Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego, przewóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz szkół wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2020/2021”

 

  1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:

131.944,46 zł netto (słownie złotych netto: sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery 46/100),

  1. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
  • W. IMPEX TRANS Mariusz Besztak – cena oferty brutto: 223.155,00 zł, termin wykonania: od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r., termin płatności faktur: 30 dni;
  • Z.O.Z. B.D.M. UNI-MED. s.j., ul. Stefanii Pawlak 30, 21-010 Łęczna – cena oferty brutto: 123.500,00 zł, termin wykonania: od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r., termin płatności faktur: 30 dni.

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Podpisał:

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!