Informacja z otwarcia ofert
28 sierpnia 2020

Za.271.04.2020                                                                  Ludwin, dn. 28.08.2020 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

 

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105148L WRAZ Z WŁACZENIEM DO DROGI POWIATOWEJ NR 2006L W M. DRATÓW I DRATÓW-KOLONIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2007L W M. DRATÓW-KOLONIA,  OD KM ROB. 0+000,00 DO KM ROB. 1+159,85”

 

  1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:

1.111.113,01 zł netto (słownie złotych netto: sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery 46/100),

  1. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów – cena oferty brutto: 1.115.760,61 zł, termin wykonania: do 31.05.2021 r., termin gwarancji: 48 miesięcy;
  • Konsorcjum firm: 1. PBI Infrastruktura S.A. – Lider konsorcjum, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, 2. PBI WMB Sp. z o.o. – Partner konsorcjum, ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – cena oferty brutto: 1.117.870,24 zł, termin wykonania: do 31.05.2021 r., termin gwarancji: 48 miesięcy;
  • P.H.U. s.c. STAN-LUB Lubomir Bujała, Stanisław Maliborski, ul. Lubelska 38, 24-200 Bełżyce – cena oferty brutto: 1.031.196,97 zł, termin wykonania: do 31.05.2021 r., termin gwarancji: 48 miesięcy;
  • Konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Partner: Altor Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28,05-300 Mińsk Mazowiecki – cena oferty brutto: 1.219.763,17 zł, termin wykonania: do 31.05.2021 r., termin gwarancji: 48 miesięcy;
  • G. Construction Sp. z o.o., Wólka Tarnowska 55, 22-150 Wierzbica – cena oferty brutto: 1.249.346,15 zł, termin wykonania: do 31.05.2021 r., termin gwarancji: 48 miesięcy.

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Podpisał:

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!