Informacja z otwarcia ofert
1 września 2020

Za.271.06.2020                                                                  Ludwin, dn.31.08.2020 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

 

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej. Dostawa zestawu inkasenckiego wraz z kartą do odczytu radiowego i oprogramowaniem, serwis internetowy, dostawa i montaż wodomierzy elektronicznych z modułem radiowym – 153 szt.

 

  1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:

119.000,00 zł netto (słownie netto: sto dziewiętnaście tysięcy złotych),

  1. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
  • Mikrobit Sp. z o.o., ul. Zana 39, 20-601 Lublin – cena oferty brutto: 172.198,77 zł, termin wykonania: do 30.10.2020 r., termin gwarancji: 24 miesiące;

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Podpisał:

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!