Informacja z otwarcia ofert – „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie
25 listopada 2016

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
„Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:
brutto – 4 889 539,33 zł (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć 33/100 zł),
netto – 3 975 235,23 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć 23/100 zł).
2. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
1) Przedsiębiorstwo Budowlane „Rystal-Bud” Sp. z o.o. ul. Piwowarska 25, 25-561 Kielce, cena oferty brutto: 3 959 212,52 zł, termin wykonania: 30 czerwca 2019 r., termin gwarancji: 60 miesięcy, termin płatności: 30 dni.
2) T4B Budownictwo Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 32/U15, 04-036 Warszawa, cena oferty brutto: 4 813 874,21 zł, termin wykonania: 30 czerwca 2019 r., termin gwarancji: 60 miesięcy, termin płatności: 30 dni.
3) Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie Oddział w Lublinie, ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin, cena oferty brutto: 4 569 837,15 zł, termin wykonania: 30 czerwca 2019 r., termin gwarancji: 60 miesięcy, termin płatności: 30 dni.
4) „POL-BUD” MORAWSKI Piotr Morawski, Chudowola 25, 21-140 Michów, cena oferty brutto: 4 107 460,70 zł, termin wykonania: 30 czerwca 2019 r., termin gwarancji: 60 miesięcy, termin płatności: 30 dni.
5) HEN-BUD Spółka z o.o. ul. Turystyczna 134D, 20-258 Lublin, cena oferty brutto: 4 500 720,87 zł, termin wykonania: 30 czerwca 2019 r., termin gwarancji: 60 miesięcy, termin płatności: 30 dni.
6) Firma Handlowo Usługowa HANDBUD Wiesław Blicharski, ul. Czworobok 17, 22-200 Włodawa, cena oferty brutto: 4 548 544,97 zł, termin wykonania: 30 czerwca 2019 r., termin gwarancji: 60 miesięcy, termin płatności: 30 dni.
7) Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Sp-nia „ZIB” 21-500 Biała Podlaska, ul. Fabryczna 5, cena oferty brutto: 3 626 315,50 zł, termin wykonania: 30 czerwca 2019 r., termin gwarancji: 60 miesięcy, termin płatności: 30 dni.
8) Zakład Budowlano-Sprzętowy Jacek Krzysiak Spółka z o. o. 21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 28, cena oferty brutto: 4 154 039,63 zł, termin wykonania: 30 czerwca 2019 r., termin gwarancji: 60 miesięcy, termin płatności: 30 dni.
9) Lider & Partners Sp. z o.o. Rogóźno 25A, 21-075 Ludwin, cena oferty brutto: 3 890 306,26 zł, termin wykonania: 30 czerwca 2019 r., termin gwarancji: 60 miesięcy, termin płatności: 30 dni.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpisał:
Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie
Elżbieta Kuczyńska

Ludwin, dn. 25.11.2016 r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!