Informacja z otwarcia ofert – Dostawa materiałów oraz świadczenie usług ciągnikiem ze skrapiarką podczas przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2020 roku
27 lutego 2020

Za.271.01.2020                                                                   Ludwin, dn. 26.02.2020 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

 

Dostawa materiałów oraz świadczenie usług ciągnikiem ze skrapiarką podczas przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2020 roku

 

  1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:
  • Zadanie 1: 68.000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
  • Zadanie 2: 27.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych)
  • Zadanie 3: 100.000,00 netto (słownie: sto tysięcy złotych).
  1. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
  • Bitunova Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, cena oferty brutto: 106.272,00 zł, termin wykonania: do 31.12.2020 r., termin płatności: 30 dni.
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Tola Robert Nowicki, Zezulin Niższy 51, 21-075 Ludwin, Zadanie 2 – cena oferty brutto: 34.243,20 zł, termin wykonania: do 31.12.2020 r., termin płatności: 30 dni.
  • P.H.U. s.c. STAN-LUB Lubomir Bujała, Stanisław Maliborski, ul. Lubelska 38, 24-200 Bełżyce, Zadanie 1 – cena oferty brutto: 91.512,00 zł, termin wykonania: do 31.12.2020 r., termin płatności: 30 dni. Zadanie 2 – cena oferty brutto: 32.472,00 zł, termin wykonania: do 31.12.2020 r., termin płatności: 30 dni, Zadanie 3 – cena oferty brutto: 127.674,00 zł, termin wykonania: do 31.12.2020 r., termin płatności: 30 dni.
  • Usługi Transportowe Marek Wójcik, Stary Radzic 54, 21-075 Ludwin, Zadanie 3 – cena oferty brutto: 117.588,00 zł, termin wykonania: do 31.12.2020 r., termin płatności: 30 dni.

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Podpisał:

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!