Informacja z otwarcia ofert nr Za.271.05.2018 „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 820.700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki”
12 lipca 2018

Informacja z otwarcia ofert

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 820.700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć: 147.506,79 zł netto (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześć złotych 79/100),

  1. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
  • Bank Spółdzielczy w Cycowie, ul. Chełmska 14, 21-070 Cyców, cena oferty brutto: 152.272,32 zł, oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w stosunku rocznym – 7%, termin wykonania: 31.12.2018 roku.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Podpisał:

Wójt Gminy Ludwin                                                                                                                                                                                                                                         /-/                                                                                                                                                                                                                                          Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!