Informacja z otwarcia ofert nr Za.271.10.2018 z dnia 30.08.2018 r.
30 sierpnia 2018

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci, przewóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz szkół wraz z zapewnieniem opieki od 01.09.2018 do 30.06.2019 – 2 zadanie

  1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:

55.944,46 zł netto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 46/100 złotych).

  1. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
  • Z.O.Z. B.D.M. UNI-MED. s.j., ul. Stefanii Pawlak 30, 21-010 Łęczna,

cena oferty brutto: 54.378,40 zł, termin płatności faktur: 30 dni, termin wykonania: 01.09.2018–30.06.2019;

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpisał:

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!