Informacja z otwarcia ofert Nr Za.271.11.2018 z dn. 20.09.2018 r. „Dostawa materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2018 roku”
20 września 2018

Za.271.11.2018                                                                                                                                                             Ludwin, dn. 20.09.2018 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Dostawa materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2018 roku

  1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:
  • Zadanie 1: 12.000,00 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy złotych),
  • Zadanie 2: 3.750,00 zł netto (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).
  1. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., Zadanie 1 – cena oferty brutto: 17.771,04 zł, termin wykonania: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy, termin płatności: 30 dni.
  • Usługi Transportowe Marek Wójcik, Stary Radzic 54, 21-075 Ludwin, Zadanie 2 – cena oferty brutto: 4.612,50 zł, termin wykonania: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy, termin płatności: 30 dni.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Podpisał:

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!