Informacja z otwarcia ofert „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105153L OD KM 0+250,00 DO KM ROB. 0+532,83 NA DZ. 1278, JEDN. EW. 061002_2 LUDWIN, OBR. 0003 – DRATÓW, GM. LUDWIN.”
29 listopada 2019

Za.271.12.2019                                                                   Ludwin, dn.29.11.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105153L OD KM 0+250,00 DO KM ROB. 0+532,83 NA DZ. 1278, JEDN. EW. 061002_2 LUDWIN, OBR. 0003 – DRATÓW, GM. LUDWIN.”

  1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:

70.310,45 zł netto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć 45/100 złotych).

  1. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
  • Usługi Transportowo-Handlowe, KRUSZ-MIX Wojciech Chaba, Łąkoć 39, 24-170 Kurów – cena oferty brutto: 115.908,36 zł, termin wykonania: do 15.05.2020 r., okres udzielonej gwarancji: 36 miesięcy;
  • „FEDRO” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck – cena oferty brutto: 96.999,85 zł, termin wykonania: do 15.05.2020 r., okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy;
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów – cena oferty brutto: 86.039,42 zł, termin wykonania: do 15.05.2020 r., okres udzielonej gwarancji: 36 miesięcy;
  • Konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., Partner: Altor Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki – cena oferty brutto: 102.188,13 zł, termin wykonania: do 15.05.2020 r., okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy;
  • P.H.U. s.c. STAN-LUB Lubomir Bujała, Stanisław Maliborski, ul. Lubelska 38, 24-200 Bełżyce – cena oferty brutto: 85.480,01 zł, termin wykonania: do 15.05.2020 r., okres udzielonej gwarancji: 36 miesięcy;

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Podpisał:

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!