Informacja z otwarcia ofert „REMONT DROGI GMINNEJ NR 105171L OD KM 0+000,00 DO KM ROB. 3+200,00 NA DZ. 12, JEDN. EW. 061002_2 LUDWIN, OBR. 0015 – ROZPŁUCIE DRUGIE, GM. LUDWIN.”
25 listopada 2019

Za.271.11.2019                                                                   Ludwin, dn. 25.11.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„REMONT DROGI GMINNEJ NR 105171L OD KM 0+000,00 DO KM ROB. 3+200,00 NA DZ. 12, JEDN. EW. 061002_2 LUDWIN, OBR. 0015 – ROZPŁUCIE DRUGIE, GM. LUDWIN.”

  1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:

288.000,00 zł netto (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

  1. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów – cena oferty brutto: 268.592,64 zł, termin wykonania: do 15.06.2020 r., okres udzielonej gwarancji: 36 miesięcy;
  • „FEDRO” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck – cena oferty brutto: 217.267,20 zł, termin wykonania: do 15.06.2020 r., okres udzielonej gwarancji: 36 miesięcy.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Podpisał:

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!