Informacja z otwarcia ofert – Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci do szkół na terenie gminy Ludwin w drodze do szkół oraz w drodze powrotnej wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2019/2020
23 lipca 2019

Za.271.04.2019                                                                   Ludwin, dn.23.07.2019 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci do szkół na terenie gminy Ludwin w drodze do szkół oraz w drodze powrotnej wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2019/2020

  1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:

283.240,74 zł netto (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści 74/100 złotych),

  1. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
  • Samochodowe Usługi Transportowe Wiesław Piątek, ul. Milejowska 20, 21-010 Łęczna – cena oferty brutto: 318.101,04 zł, termin wykonania: od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r., termin płatności: 30 dni.
  • W. IMPEX TRANS Mariusz Besztak, Strzeszkowice Duże 311, 24-220 Niedrzwica Duża – cena oferty brutto: 358.689,60 zł, termin wykonania: od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r., termin płatności: 30 dni.
  • GARDEN SERVICE Jacek Przybysz, ul. Janusza Kusocińskiego 29D, 21-040 Świdnik – cena oferty brutto: 373.792,32 zł, termin wykonania: od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r., termin płatności: 30 dni.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Podpisał:

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!