Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.12.2018 r „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2019”.
10 grudnia 2018

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2019”.

 

  1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:

brutto – 346.200,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście złotych).

  1. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
  • Usługi Transportowe Gabriel Gorzel, Kazimierzówka 97, 21-040 Świdnik; cena oferty brutto: 343.440,00 zł, termin wykonania: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., termin płatności: 30 dni.
  • Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Cios, ul. Bukowa 12, 21-020 Milejów; cena oferty brutto: 407.592,00 zł; od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., termin płatności: 30 dni.
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o., ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna; cena oferty brutto: 299.007,04 zł, od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., termin płatności: 30 dni.
  • Firma Handlowo-Usługowa „DANKOR” Katarzyna Korpysz, ul. Przechodnia 15, 22-200 Włodawa; cena oferty brutto: 395.280,00 zł, od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., termin płatności: 30 dni.

 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Podpisał:

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!