Informacja z otwarcia ofert – Za.271.01.2017
30 stycznia 2017

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Dostawa 400 ton kruszywa dolomitowego 0-31,5 do przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2017 roku.

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:
netto – 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).
2. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
1) Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowo Handlowe Trans-Syp Dariusz Omilianowicz, 21-100 Puławy, ul. Składowa 10, cena oferty brutto: 24.206,40 zł, termin wykonania: 90 dni od dnia podpisania umowy, termin płatności: 30 dni.
2) Usługi Transportowe Marek Wójcik, Stary Radzic 54, 21-075 Ludwin, cena oferty brutto: 23.862,00 zł, termin wykonania: 90 dni od dnia podpisania umowy, termin płatności: 30 dni.
3) Usługi Transportowo-Handlowe Mariusz Zabłotny, Dratów 98, 21-075 Ludwin, cena oferty brutto: 25.584,00 zł, termin wykonania: 90 dni od dnia podpisania umowy, termin płatności: 30 dni.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpisał:
Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!