Informacja z otwarcia ofert – Za.271.02.2018
21 maja 2018

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa materiałów oraz świadczenie usług ciągnikiem ze skrapiarką podczas przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2018 roku”:

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:
1) Zadanie 1: 54.040,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści złotych),
2) Zadanie 2: 20.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
3) Zadanie 3: 52.000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
2. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Tola Robert Nowicki, Zezulin Niższy 51, 21-075 Ludwin, Zadanie 2 – cena oferty brutto: 25.830,00 zł, termin wykonania: 150 dni od dnia podpisania umowy, termin płatności: 30 dni.
2) Usługi Transportowe Marek Wójcik, Stary Radzic 54, 21-075 Ludwin, Zadanie 3 – cena oferty brutto: 83.025,00 zł, termin wykonania: 150 dni od dnia podpisania umowy, termin płatności: 30 dni.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpisał:
Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Ludwin, dn. 21.05.2018 r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!