Informacja z otwarcia ofert – Za.271.03.2017
31 lipca 2017

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci do szkół na terenie gminy Ludwin w drodze do szkół oraz w drodze powrotnej wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym od 01.09.2017 do 30.06.2018.

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:
netto – 255.655,55 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć 55/100 złotych).
2. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
1) Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., 20-218 Lublin, ul. Hutnicza 1; cena oferty brutto: 256.089,60 zł, termin wykonania: od 1.09.2017 r. do 30.06.2018 r., termin płatności: 30 dni.
2) Garden Service Jacek Przybysz, 21-040 Świdnik, ul. J. Kusocińskiego 29D; cena oferty brutto: 324.216,00 zł, termin wykonania: od 1.09.2017 r. do 30.06.2018 r., termin płatności: 30 dni.
3) Samochodowe Usługi Transportowe Wiesław Piątek, 21-010 Łęczna, ul. Milejowska 20; cena oferty brutto: 250.344,00 zł, termin wykonania: od 1.09.2017 r. do 30.06.2018 r., termin płatności: 30 dni.
4) P.W. IMPEX TRANS Mariusz Besztak, 24-220 Niedrzwica Duża, Strzeszkowice Duże 311; cena oferty brutto: 268.401,60 zł, termin wykonania: od 1.09.2017 r. do 30.06.2018 r., termin płatności: brak.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpisał:
Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!