Informacja z otwarcia ofert – Za.271.04.2017
16 sierpnia 2017

Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego, przewóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz szkół wraz
z zapewnieniem opieki od 01.09.2017 do 30.06.2018

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć netto:
zad. 1 – 35 888,91 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 91/100 złotych),
zad. 2 – 55 944,46 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złotych 46/100)

2. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
1) Usługi Transportowe Piotr Szymaniak, 20-153 Lublin, ul. Strzeszewskiego 17/65; cena oferty brutto na zad. 1: 44 232,91 zł, termin wykonania: od 1.09.2017 r. do 30.06.2018 r., termin płatności: 30 dni.
2) N.Z.O.Z.B.D.M. UNI-MED. s.j., 21-075 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 30; cena oferty brutto:
zad. 1 – 32 300,00 zł, termin wykonania: od 1.09.2017 r. do 30.06.2018 r., termin płatności: 30 dni,
zad. 2 – 50 350,00 zł, termin wykonania: od 1.09.2017 r. do 30.06.2018 r., termin płatności: 30 dni,
3) Taxi Osobowe Przewóz Osób Hołowiński Eugeniusz, 21-075 Łęczna, ul. Sportowa 13; cena oferty brutto:
zad. 1- 36 837,50 zł, termin wykonania: od 1.09.2017 r. do 30.06.2018 r., termin płatności: 30 dni,
zad. 2- 51 985,37 zł, termin wykonania: od 1.09.2017 r. do 30.06.2018 r., termin płatności: 30 dni,
4) USŁUGI TRANSPORTOWE Gabriel Gorzel, Kazimierzówka 97, 21-040 Świdnik; cena oferty brutto: zad. 1 -82 884,34 zł, termin wykonania: od 1.09.2017 r. do 30.06.2018 r., termin płatności: 30 dni,
5) 19626 Damel TAXI sc, 20-147 Lublin, ul. Związkowa 10/27; cena oferty brutto:
zad. 1 – 48 557,88 zł, termin wykonania: od 1.09.2017 r. do 30.06.2018 r., termin płatności: 30 dni.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpisał:
Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!