Informacja z otwarcia ofert – Za.271.06.2017
28 września 2017

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Przebudowa drogi gminnej 105152L na dz. 711 w m. Rogóźno Gmina Ludwin

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:
netto – 34.408,50 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta osiem 50/100 złotych).
2. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 7; cena oferty brutto: 41.999,27 zł, termin wykonania: do 20 października 2017 r., okres gwarancji: 24 miesiące.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpisał:
Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!