Informacja z otwarcia ofert – Za.271.07.2017
4 grudnia 2017

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2018”

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:
brutto – 282.000,0 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).
2. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
1) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EKO-TRANS Cezary Kubacki, Wielkie 90, 21-143 Abramów; cena oferty brutto: 213.840,00 zł, termin wykonania: od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., termin płatności: 30 dni.
2) Usługi Transportowe Gabriel Gorzel, Kazimierzówka 97, 21-040 Świdnik; cena oferty brutto: 347.328,00,00 zł, termin wykonania: od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., termin płatności: 30 dni.
3) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o.o., ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin; cena oferty brutto: 149.040,00 zł, termin wykonania: od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., termin płatności: 30 dni.
4) Firma Handlowo-Usługowa „DANKOR” Katarzyna Korpysz, ul. Przechodnia 15, 22-200 Włodawa; cena oferty brutto: 360.000,00 zł, od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., termin płatności: 30 dni.
5) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o., ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna; cena oferty brutto: 392.146,40 zł, od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., termin płatności: 30 dni.
6) Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Cios, ul. Bukowa 12, 21-020 Milejów; cena oferty brutto: 346.320,00 zł; od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., termin płatności: 30 dni.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpisał:
Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Ludwin, dn. 04.12.2017 r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!