Informacja z otwarcia ofert – Za. 271.08.2018 „Przebudowa i remont dróg gminnych o nr 105137L w m. Zezulin Niższy, 105153L w m. Dratów i 105166L w m. Rogóźno, Gmina Ludwin”
20 sierpnia 2018

Informacja z otwarcia ofert – Za. 271.08.2018

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Przebudowa i remont dróg gminnych o nr 105137L w m. Zezulin Niższy, 105153L w m. Dratów i 105166L w m. Rogóźno, Gmina Ludwin

Zad. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 105137L, od km 0+000,00 do km 0+392,92 na dz. 723, jedn. ew. 061002_2 Ludwin, obr. 20 – Zezulin Niższy oraz włączenia do drogi powiatowej nr 2004L na dz. 404, jedn. 061006_2 – Spiczyn, obr. 0012 Ziółków; dz. 416, jedn. 061002_2 Ludwin, obr. 0020 – Zezulin Niższy.

Zad. 2. Przebudowa drogi gminnej nr 105166L, od km rob 0+000,00 do km rob 0+270,29 na dz. 353, jedn. ew. 061001_2 Ludwin, obr. 14 – Rogóźno w m. Rogóźno, Gm. Ludwin.

Zad. 3. Remont drogi gminnej nr 105153L, od km 0+000,00 do km 0+547,19 na dz. 1278 jedn. ew. 061002_2 Ludwin, obr. 0003 – Dratów w m. Dratów, Gm. Ludwin.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:

Zad. 1 .  63 150,00 zł netto (słownie:  sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych      0/100),

Zad. 2.   64 832,20 zł netto (słownie:  sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dwa złotych   20 /100).

  1. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
  • Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o.  w Lublinie, ul. Grygowej 23, 20-260 Lublin,

cena oferty brutto: zad 1. 75 796,99 zł brutto, gwarancja – 60 miesięcy;

zad. 2 . 77 948,11 zł brutto, gwarancja– 60 miesięcy;

  • Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpisał:

Wójt Gminy Ludwin                                                                                                                                                                                                                                      /-/                                                                                                                                                                                                                                                            Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!