Informacja z otwarcia ofert – Za. 271.09.2018
22 sierpnia 2018

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci, przewóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz szkół wraz z zapewnieniem opieki od 01.09.2018 do 30.06.2019 – 2 zadanie, na trasach: – trasa nr II (ilość dzieci – 3): Zezulin Drugi – Radzic Stary (5,9 km), Radzic Stary – Szkoła Podstawowa w Zezulinie (6 km), SP w Zezulinie – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej ul. Litewska 16 – 6,7 km. Przybliżona odległość trasy II (przywóz + odwóz ) samochodem przystosowanym do przewozu dziecka poruszającego się na wózku – 38 km. Ilość km uzależniona jest od potwierdzonej obecności dzieci. – trasa nr III (ilość dzieci – 5): Kaniwola – Jagodno (8,2 km), Jagodno – Rogóźno 5 km , Rogóźno – SP Dratów (9,2 km), – OR-W w Łęcznej ul. Litewska 16 (8,6 km), OR-W w Łęcznej ul. Litewska 16 – SP nr 4 w Łęcznej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II ul. Jaśminowa 6 (3,3 km). Przybliżona odległość trasy nr III (przywóz + odwóz) samochodem przystosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 68 km. Ilość km uzależniona jest od potwierdzonej obecności dzieci.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:

Zad. 2.   55 944,46 zł netto (słownie:  pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote  46 /100).

  1. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
  • N.Z.O.Z. B.D.M  UNI-MED. s.j. 21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 30

cena oferty brutto: zad. 2 .  54 378,00 zł brutto, termin płatności – 30 dni;

  • Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpisał:

Wójt Gminy Ludwin

/-/

Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!