Informacja z otwarcia ofert – Za.271.10.2020
17 grudnia 2020

Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci do szkół na terenie gminy Ludwin w drodze do szkół oraz w drodze powrotnej wraz z zapewnieniem opieki w roku 2021

Za.271.10.2020 Ludwin, dn. 17.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci do szkół na terenie gminy Ludwin w drodze do szkół oraz w drodze powrotnej wraz z zapewnieniem opieki w roku 2021”

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:
268.723,80 zł netto (słownie netto złotych: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy 80/100),
2. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
1) Usługi Transportowe Gabriel Gorzel, Kazimierzówka 97, 21-040 Świdnik – cena oferty brutto: 370.312,56 zł, termin wykonania: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., termin płatności: 30 dni;
2) P.W. IMPEX TRANS Mariusz Besztak, Strzeszkowice Duże 311, 24-220 Niedrzwica Duża – cena oferty brutto: 365.145,41 zł, termin wykonania: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., termin płatności: 30 dni;
3) Firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Przerwa, ul. Kozienicka 18a, 26-903 Głowaczów – cena oferty brutto: 230.799,46 zł, termin wykonania: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., termin płatności: 30 dni.;
4) Garden Service Jacek Przybysz, ul. Janusza Kusocińskiego 29D, 21-040 Świdnik – cena oferty brutto: 310.029,12 zł, termin wykonania: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., termin płatności: 30 dni.
5) Samochodowe Usługi Transportowe Wiesław Piątek, ul. Milejowska 20, 21-010 Łęczna – cena oferty brutto: 312.612,70 zł, termin wykonania: od 01.01.2021 do 31.12.2021 r., termin płatności: 30 dni

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpisał:
Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!