Informacja z otwarcia przetargu nr Za.271.06.2018
2 sierpnia 2018

Za.271.06.2018                                                                                                                                                            Ludwin, dn. 02.08.2018 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

 

Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci, przewóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz szkół wraz z zapewnieniem opieki od 01.09.2018 do 30.06.2019

 

  1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:
  • Zadanie 1: 35.888,91 zł netto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem 91/100 złotych),
  • Zadanie 2: 55.944,46 zł netto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 46/100 złotych),
  1. Oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
  • W. IMPEX Trans Mariusz Besztak, Strzeszkowice Duże 311, 24-220 Niedrzwica Duża, Zadanie nr 1 – cena oferty brutto: 56.930,69 zł, termin płatności faktur: 30 dni, termin wykonania: 01.09.2018–30.06.2019; Zadanie nr 2 – cena oferty brutto: 110.061,07 zł, termin płatności faktur: 30 dni, termin wykonania: 01.09.2018–30.06.2019;
  • Taxi Osobowe Przewóz Osób Hołowiński Eugeniusz, ul. Sportowa 13, 21-010 Łęczna, Zadanie nr 1 – cena oferty brutto: 34.465,39 zł, termin płatności faktur: 30 dni, termin wykonania: 01.09.2018–30.06.2019;83.025,00 zł;
  • Z.O.Z. B.D.M. UNI-MED. s.j., ul. Stefanii Pawlak 30, 21-010 Łęczna, Zadanie nr 1 – cena oferty brutto: 31.783,20 zł, termin płatności faktur: 30 dni, termin wykonania: 01.09.2018–30.06.2019; Zadanie nr 2 – cena oferty brutto: 49.544,40 zł, termin płatności faktur: 30 dni, termin wykonania: 01.09.2018–30.06.2019;
  • CAR Plus Marek Bryła, ul. Topolowa 1/2, 20-258 Turka, Zadanie nr 1 – cena oferty brutto: 53.023,68 zł, termin płatności faktur: 30 dni, termin wykonania: 01.09.2018–30.06.2019.

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Podpisał:

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!