Informacje o projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”
21 września 2021

Działalność SCWEW realizowana jest w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą to jedno z systemowych rozwiązań w obszarze wdrażania edukacji włączającej i wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. SCWEW to specjalistyczny zespół działający w placówce specjalnej – prowadzącej działalność edukacyjną – oraz korzystający z jej zasobów kadrowych i merytorycznych, a także zasobów zewnętrznych, tj. innych podmiotów.
Zadaniem SCWEW jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości.
Celem SCWEW jest zapewnienie osobom uczącym się możliwości pełnego uczestnictwa w ogólnodostępnej ofercie edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia. Oferowane wsparcie jest ukierunkowane na wspieranie postępów osób uczących się zarówno w kontekście realizacji programu nauczania, samodzielności, integralnego rozwoju, a także ich włączenia społecznego.
Cele szczegółowe to:
1) zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników przedszkola/szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia przez kadrę specjalistów SCWEW, w szczególności poszerzenie wiedzy i kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną;
2) wsparcie techniczne przedszkoli i szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni podręczników i sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą zróżnicowaną. Wypożyczalnia podręczników i sprzętu specjalistycznego będzie mieściła się w siedzibie SCWEW i będzie dostępna zarówno dla nauczycieli jak i rodziców dzieci ze szkół objętych programem;
3) działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej;
4) wspieranie kadry kierowniczej przedszkoli i szkół w zakresie likwidowania barier w zakresie dostępności oraz dostosowania przedszkola/szkoły do zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych osób uczących się;
5) wsparcie dla rodziców – prowadzenie konsultacji, doradztwa, organizacja grup wsparcia oraz zajęć dla rodziców o charakterze edukacyjnym lub terapeutycznym;
6) organizowanie szkoleń specjalistycznych oraz sieci współpracy i samokształcenia we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, uczelniami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny w innych sektorach oraz organizacjami pozarządowymi.
SCWEW ma wpływać na środowisko lokalne i realizować działania w kierunku kształtowania społeczności włączającej.

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) jako ważne ogniwa systemu edukacji pozwolą wykorzystując doświadczenie praktyków – nauczycieli i specjalistów placówki specjalnej – szerzej oraz skuteczniej działać na rzecz inkluzji społecznej i edukacyjnej dzieci, młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Zespół SCWEW tworzą: lider, ekspert ds. informacji i ewaluacji, ekspert ds. edukacji włączającej, ekspert ds. technologii wspomagających, nauczyciel z kwalifikacjami w zakresie resocjalizacji, specjaliści, koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.

Jednostki, które zostały objęte wsparciem przez SCWEW:
Technikum w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
Technikum w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej,
Technikum w Zespole Szkół Górniczych w Kijanach,
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,
Przedszkole Samorządowe w Cycowie,
Szkoła Podstawowa w Ludwinie.

Siedzibą SCWEW w naszym powiecie jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

Kontakt do SCWEW: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,
Podgłębokie 1 a, 21-070 Cyców, tel. 82 567 70 74, e-mail: [email protected].

Kadra SCWEW
Artykuł informacyjny SCWEW

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!