Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa do Ośrodka Wypoczynkowego Jagoda oraz terenów zabudowy nad jeziorem Piaseczno gm. Ludwin II-gi etap
6 października 2014

Numer ogłoszenia: 329886 – 2014; data zamieszczenia: 06.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa do Ośrodka Wypoczynkowego Jagoda oraz terenów zabudowy nad jeziorem Piaseczno gm. Ludwin II-gi etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres inwestycji obejmuje: Budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej do Ośrodka Wypoczynkowego Jagoda oraz terenów zabudowy nad jeziorem Piaseczno gm. Ludwin II-gi etap, w tym: 1. Kanalizacja podciśnieniowa – z rur PE ø 225 mm L= 524,0 m – z rur PE ø 160 mm L= 443,0 m – z rur PE ø 110 mm L= 612,0 m – z rur PE ø 90 mm L= 287,0 m 2. Kanalizacja grawitacyjna – z rur PVC S ø 200 mm L= 1 073,0 m – z rur PVC S ø 160 mm L= 702,0 m – przyłącza grawitacyjne z rur PVC Dz 160 mm L= 117,0 m 3. Studnie zbiorcze żelbetowe z zaworami podciśnieniowymi Dz 90 mm 23 szt. 4. Studnie połączeniowe z tworzywa sztucznego Dn 400 mm na sieci -155kpl. Na przyłączach – 12kpl. 5. Ilość podłączanych posesji – 62 szt. 6. Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 7. Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia: programu zapewnienia jakości. Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiązany jest do: zapewnienia możliwości dojazdu i dojść do posesji przylegających do miejsca wykonywania robót, bieżącego utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na odcinkach gdzie trwają roboty. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w Projekcie budowlanym, w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy na roboty będzie ryczałtowe w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót zwiększonej ilości robót, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie umownej. Ilości robót w przedmiarze Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu budowlanego i STWiOR. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji dotyczących wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub ominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. W ramach wizji lokalnej należy sprawdzić zgodność danych zawartych w dokumentacji z rzeczywistością, w szczególności: 1) lokalizację i ukształtowanie terenu 2) istniejące przeszkody i kolizje widoczne na zewnątrz 3) stan zagospodarowania i uzbrojenie terenu (w tym zasilanie placu budowy w energię elektryczną oraz instalacje wodno- kanalizacyjne) 4) możliwość zagospodarowania placu budowy, w tym składowanie materiałów. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy: 1) oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaświadczeniem odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej 2) harmonogram rzeczowo – finansowy 7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w STWOiR zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SWOiRT. Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji, dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskiej. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia – zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie prze-targu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 20.000,00 PLN, słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42 poz. 275, z późń. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 52 8191 1055 2001 0000 0042 0006 Bank Spółdzielczy Cyców 4. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2012 poz. 1376 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ludwin przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na posiadaniu wiedzy i doświadczenia w oparciu o Załącznik Wykaz wykonanych robót. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że – w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (tj. zakończył realizację) minimum dwie roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę/przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub podciśnieniowej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) o wartości robót co najmniej 800 000 zł netto; słownie: osiemset tysięcy zł każda z nich i udokumentuje, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w oparciu o Załącznik Wykaz osób wraz z Załącznikiem dot. doświadczenia zawodowego oraz Załącznik Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże dysponowanie (wraz z podstawą do dysponowania) następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przewidzianymi do pełnienia funkcji: a) kierownika budowy Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót branży sanitarnej na minimum 1 inwestycji polegającej na budowie/ przebudowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub podciśnieniowej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) o wartości robót co najmniej 400 000 zł netto; słownie: czterysta tysięcy zł, przy czym inwestycja ta powinna być pomyślnie zakończona i odebrana przez Inwestora. b) kierownika robót branży drogowej Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ustęp 1 ppkt. 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego zakres uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierownika robót branżowych powinien pozwalać na prowadzenie robót w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże, że: a) posiada rachunek potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości co najmniej 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: 1) zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robót: a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego. b) w przypadku gdy wystąpią roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Zamawiający złoży dodatkowe zamówienie na ich wykonanie w trybie wynikającym z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. c) w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i STWiOR powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej. d) w przypadku, gdy wystąpią roboty dodatkowe nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub kolizje nie objęte zamówieniem podstawowym, a konieczne do wykonania przed robotami podstawowymi i mające wpływ na termin zakończenia zamówienia podstawowego, Zamawiający złoży dodatkowe zamówienie na ich wykonanie w trybie wynikającym z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2) zmianie terminu zakończenia zamówienia podstawowego: 2.1 spowodowane warunkami atmosferycznymi: a) klęski żywiołowe b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (długotrwałych, obfitych opadów deszczu lub śniegu, niskich temperatur w dzień i w nocy) uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz SST. 2.2 spowodowane warunkami geologicznymi lub gruntowo-wodnymi w przypadku ich ujawnienia na placu budowy gdy uniemożliwiają one prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową 2.3. spowodowane warunkami archeologicznymi gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych. 2.4. Spowodowane ujawnieniem na placu budowy niewybuchów lub niewypałów. 3) zmianie dotyczącej zakresu robót, wynagrodzenia i terminu. a) nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń oraz zmiana terminu i wynagrodzenia. b) okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia ryczałtowego, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót wyszczególnionych w łączącej strony umowie. Zmiana wartości ustalona zostanie na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych. c) zmianie uległy stawki podatku VAT, w tym przypadku wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian – zmianie podlega wysokość należnego podatku VAT oraz kwota brutto wynagrodzenia. 4) zmianach osobowych – zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany z 14-dniowym wyprzedzeniem składać Zamawiającemu pisemną informację o planowanej zmianie każdej z osób wykazanych w ofercie. 5). zmianie dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 6) zmiany podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7) rezygnacja z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8) powierzenie podwykonawcy realizacji części zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy, w takim przypadku Wykonawca winien stosować zasady wynikające z § 8 wzoru umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, pokój nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_2014.p
Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_2014.p
Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_2014.p
Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_2014.p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!